Kan må­nar ha må­nar?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Det finns ingen­ting som hind­rar en må­ne från att ha må­nar. Men för att be­stå nå­gon läng­re tid skul­le en så­dan ”un­der­må­ne” be­hö­va ha en sta­bil om­lopps­ba­na runt sin central­kropp. Det be­ty­der att un­der­må­nen an­tag­li­gen skul­le va­ra gans­ka li­ten och att dess om­lopps­ba­na skul­le gå gans­ka nä­ra cen­tral­­krop­pen. Ju stör­re un­der­må­nen och av­stån­det är, desto stör­re är ris­ken att den på­ver­kas av gra­vi­ta­tions­kraf­ten från må­nens pla­net. Mo­der­krop­pens tid­vat­ten­kraf­ter skul­le ock­så mot­ver­ka en sta­bil om­lopps­ba­na. Att en må­ne har må­nar är allt­så tänk­bart, men för­mod­li­gen ex­tremt ovan­ligt.

Må­nar till må­nar är för­mod­li­gen ett säll­synt fe­no­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.