Om uni­ver­sum är oänd­ligt, be­ty­der det att Star Wars ex­i­ste­rar i en ga­lax långt, långt bor­ta?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Ett oänd­ligt uni­ver­sum är ing­en ga­ran­ti för att al­la tänk­ba­ra kom­bi­na­tio­ner av ato­mer finns nå­gon­stans. Det uni­ver­sum vi kan se skul­le kun­na va­ra en plat­ta i kak­let som upp­re­pas i det oänd­li­ga på ett bad­rums­golv ut­an slut och ut­an va­ri­a­tion. El­ler så kans­ke ma­te­ri­en glesnar för all­tid men ald­rig helt tar slut, så att den­si­te­ten ef­ter ett tag är ne­re på en pro­ton per mil­jard ku­bik­ljusår, och det en­da om­rå­de som har till­räck­lig tät­het för att stjär­nor och ga­lax­er ska kun­na fin­nas är här i mit­ten där vi le­ver. Om kvant­fy­si­ken med­ger pa­ral­lel­la uni­ver­sum och an­ta­let är oänd­ligt, så är det fullt möj­ligt att ett av dem in­ne­hål­ler en ga­lax av det slag som skild­ras i Star Wars. Men det är som sagt in­te ound­vik­ligt. Tänk dig ett tär­nings­kast i ett oänd­ligt an­tal pa­ral­lel­la uni­ver­sum. Al­la re­sul­tat som är möj­li­ga kom­mer att upp­trä­da nå­gon­stans, även att tär­ning­en ba­lan­se­rar på kan­ten. Men du kom­mer ald­rig att slå en sjua. Vis­sa ut­fall är helt en­kelt omöj­li­ga.

Dub­bel­se­en­de: Tat­too­i­ne kret­sa­de runt två so­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.