Är ett svart hål verk­li­gen ett hål?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Nej. Ett svart hål är ett ob­jekt med en ex­trem kon­cent­ra­tion av mas­sa och ett så starkt gra­vi­ta­tions­fält att in­te ens lju­set kan över­vin­na det. Där­för är det osyn­ligt, el­ler ”svart”, även om det kan upp­täc­kas ge­nom ef­fek­ten på kring­lig­gan­de ma­te­ria. Ter­men ”hål” bör­ja­de an­vän­das där­för att allt som ”ram­lar in” i ett svart hål fast­nar där för all­tid. I science fic­tion fun­ge­rar svar­ta hål of­ta som por­ta­ler mel­lan oli­ka de­lar av uni­ver­sum, oli­ka tids­di­men­sio­ner el­ler helt oli­ka uni­ver­sum. Det kan va­ra skä­let till den van­li­ga miss­upp­fatt­ning­en att svar­ta hål är ”hål” i rum­ti­den. 1935 lan­se­ra­de Eins­te­in och Ro­sen idén om ”mask­hål” i rum­ti­den som skul­le kun­na gö­ra det möj­ligt att fär­das blixt­snabbt över sto­ra av­stånd. Men ett svart hål är ing­et mask­hål per de­fi­ni­tion. Fak­tum är att det är osä­kert om de kan upp­stå na­tur­ligt, va­ra sta­bi­la i mer än bråk­de­len av en se­kund el­ler va­ra an­nat än för­svin­nan­de små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.