KAN EN PLA­NET VA­RA FLYTANDE?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

An­tag­li­gen in­te helt och hål­let. En pla­net mås­te va­ra ”själv­gra­vi­te­ran­de” för att kun­na be­hål­la sin klot­form. Det krä­ver stor mas­sa, vil­ket bru­kar be­ty­da högt tryck och hög tem­pe­ra­tur i mit­ten. Skill­na­den mel­lan pla­ne­tens in­re och ytt­re gör att all ma­te­ria in­te kan ha sam­ma ag­gre­ga­tions­till­stånd. Där­för kom­mer det all­tid att fin­nas de­lar som är fas­ta el­ler gas­for­mi­ga. Där­e­mot skul­le en pla­net med en fast kär­na kun­na va­ra helt täckt av väts­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.