Vad är det för skill­nad mel­lan vi­rus, tro­ja­ner och mas­kar?

Visste Du Att? (Sweden) - - Teknologi -

Ett vi­rus är ett otäckt li­tet pro­gram som häng­er sig fast vid ett van­ligt pro­gram, pre­cis som ett bi­o­lo­giskt vi­rus in­fek­te­rar en cell. När det van­li­ga pro­gram­met körs ko­pi­e­rar sig vi­ru­set till and­ra pro­gram sam­ti­digt som det till ex­em­pel re­gi­stre­rar tan­gent­tryck­ning­ar för att stjä­la lö­senord. Tro­ja­ner fun­ge­rar på lik­nan­de sätt, men de för­ö­kar sig in­te. De göm­mer sig i ett till sy­nes oskyl­digt pro­gram, och när pro­gram­met körs kan de stäl­la till ofant­lig ska­da – från att ra­de­ra fi­ler till att ge hac­ka­re åt­komst till sy­ste­met. Mas­kar är fri­ståen­de pro­gram som spri­der sig själ­va. De kry­per från da­tor till da­tor och kan in­fek­te­ra he­la nät­verk och stäl­la till med stor för­stö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.