HUR KAN VI GÖ­RA BI­LAR MER BRÄNSLESNÅLA?

Visste Du Att? (Sweden) - - Teknologi -

Om du frå­gar de bli­van­de in­gen­jö­rer­na på Delfts tek­nis­ka uni­ver­si­tet som ut­veck­lat Eco­run­ner V (bil­den) så är sva­ret att det till stor del hand­lar om att mins­ka luft­mot­stån­det. De­ras bil är den mest ae­ro­dy­na­mis­ka nå­gon­sin, med en luft­mot­ståndsko­ef­fi­ci­ent på re­kord­lå­ga 0,0512. Det be­ty­der att luft­mot­stån­det ba­ra är en sjät­te­del så stort som för de fles­ta bi­lar som till­ver­kas. Ford Focus ST har en luft­mot­ståndsko­ef­fi­ci­ent på 0,3, me­dan Volks­wa­gen Golf lan­dar på 0,27. Ka­ros­sen väger ba­ra 9 kg, el­ler 38 kg om man räk­nar in vä­te­bräns­le­cel­len. Den kan kom­ma upp i en bräns­le­ef­fek­ti­vi­tet på 1 227,5 km per ku­bik­me­ter bräns­le, vil­ket mot­sva­rar över 3 000 km per li­ter ben­sin.

Tea­met bakom Eco­run­ner V vill kö­ra bi­len från Ams­ter­dam till Moskva och till­ba­ka på en li­ter bräns­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.