VAR­FÖR FÅR EN DEL MÄN­NI­SKOR MI­GRÄN?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Märk­ligt nog vet vi fort­fa­ran­de in­te vad som or­sa­kar mi­grän. Den in­ten­si­va hu­vud­vär­ken sit­ter of­ta på ena si­dan och kan åt­föl­jas av il­lamå­en­de, syn­rubb­ning­ar i form av sick­sack­lin­jer och ex­trem ljus- och ljud­käns­lig­het. Mi­gränan­fal­len tros be­ro på onor­mal hjärn­ak­ti­vi­tet.

De kan ock­så ut­lö­sas av hor­mo­nel­la för­änd­ring­ar, sär­skilt för­änd­ra­de östro­gen­ni­vå­er. Kvin­nor kan där­för drab­bas of­ta­re av mi­grän när de har mens, är gra­vi­da el­ler är i kli­mak­te­ri­et. Vis­sa livs­me­del och till­sat­ser kan ock­så or­sa­ka mi­grän, och män­ni­skor som ban­tar, hop­par över mål­ti­der el­ler har ett högt kof­fe­in­in­tag kan drab­bas. Otill­räck­lig sömn och jet­lag är and­ra ut­lö­san­de fak­to­rer.

En säll­synt, ärft­lig va­ri­ant (fa­mil­jär hemiple­gisk mi­grän) or­sa­kas av fy­ra spe­ci­fi­ka gen­mu­ta­tio­ner. Det finns ock­så van­li­ga­re for­mer som har kopp­ling till en mängd oli­ka ge­ner som på­ver­kar hjär­nans funk­tion. Det enk­las­te sva­ret är att det finns i släk­ten. Upp till 90 pro­cent av al­la som drab­bas har släk­ting­ar som ock­så li­dit av mi­grän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.