KOM­MER VI NÅ­GON­SIN ATT KUN­NA UPP­TÄC­KA AND­RA UNI­VER­SUM?

Visste Du Att? - - Rymden -

Tan­ken att vårt uni­ver­sum ba­ra är ett bland många i ett oänd­ligt mul­ti­ver­sum är en av de mest fa­sci­ne­ran­de – och mest om­tvis­ta­de – te­o­ri­er­na i den mo­der­na fy­si­ken. Den ut­går från för­sök att hit­ta en äk­ta ”te­o­ri om allt”, som be­skri­ver al­la par­tik­lar och kraf­ter och för­kla­rar al­la kän­da fy­si­ka­lis­ka fe­no­men i en en­da upp­sätt­ning ek­va­tio­ner. Vis­sa för­sök att ska­pa en te­o­ri om allt ta­lar för att det finns ota­li­ga uni­ver­sum bort­om vårt eget,

al­li­hop med si­na eg­na fy­si­ka­lis­ka la­gar. En­ligt vis­sa te­o­ri­er kan des­sa skill­na­der gö­ra det möj­ligt att upp­täc­ka and­ra uni­ver­sum ut­an­för vårt eget. Ex­akt hur det ska gå till är oklart, men ett sätt skul­le kun­na va­ra att mä­ta den kos­mis­ka bak­grunds­strål­ning­en ef­ter big bang. Den har kart­lagts med enorm pre­ci­sion och skul­le kun­na upp­vi­sa möns­ter som kan ty­da på att det finns ett pa­ral­lellt uni­ver­sum.

En del fy­si­ker tror att vårt uni­ver­sum ba­ra är ett bland många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.