Var­för har in­te ut­omjording­ar hit­tat oss?

Visste Du Att? - - Rymden -

För skep­ti­ker­na är sa­ken en­kel: för­kla­ring­en är att det in­te finns nå­got in­tel­li­gent liv i ytt­re rym­den. Men and­ra me­nar att uni­ver­sums enor­ma stor­lek i prin­cip är en ga­ran­ti för att det mås­te fin­nas in­tel­li­gent liv nå­gon­stans där ute. Även om så vo­re är det dock ingen­ting som sä­ger att det finns i när­he­ten el­ler har fått vet­skap om vår ex­istens ge­nom att vå­ra tv- och ra­di­o­sig­na­ler ”läckt” ut i rym­den. Så om in­te ut­omjording­ar­na har hit­tat nå­got sätt att fär­das be­tyd­ligt snab­ba­re än lju­set, kan vi få vän­ta en bra stund på dem. En an­nan möj­lig­het är för­stås att de re­dan är här och att vi ba­ra är för dum­ma för att in­se det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.