Går det att ska­pa ett nytt in­ter­net?

Visste Du Att? - - Rymden -

In­ter­net har röt­ter­na i Ar­pa­net, ett da­tornät­verk som det ame­ri­kans­ka för­svars­de­par­te­men­tet bygg­de på 1960-ta­let för kon­tak­ten mel­lan forsk­nings­la­bo­ra­to­ri­er runt om i lan­det. Idag be­står in­ter­net av en upp­sjö av oli­ka serv­rar och da­tor­sy­stem över he­la värl­den. För att ett nät­verk ska in­gå i in­ter­net mås­te det ut­by­ta in­for­ma­tion en­ligt in­ter­na­tio­nellt över­enskom­na pro­to­koll. Ef­tersom in­ter­net är ett nät­verk av nät­verk kan man be­skri­va det som en mo­sa­ik av en mas­sa mi­ni­in­ter­net. Där­för kan pri­va­ta nät­verk, el­ler intra­nät, be­trak­tas som ”nya” in­ter­net: de är själv­stän­di­ga små in­ter­net­sy­stem som byg­ger på sam­ma pro­to­koll som det stör­re nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.