Kan in­for­ma­tion från svar­ta lå­dor lag­ras i mol­net?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Mo­der­na färd­skri­va­re på flyg­plan kan lag­ra upp till 25 tim­mars da­ta och över­va­kar minst 88 pa­ra­met­rar, till ex­em­pel tid, mo­to­rin­for­ma­tion och bak­grunds­ljud i cock­pit. All den här in­for­ma­tio­nen skul­le kun­na över­fö­ras till mol­net, men tråd­lö­sa över­fö­ring­ar kan slås ut av elekt­ris­ka stor­mar el­ler stör­nings­sän­da­re el­ler ma­ni­pu­le­ras. Där­för an­vänds de svar­ta lå­dor­na, som är brand­säk­ra, stöt­säk­ra, vat­ten­tä­ta och drivs med ett in­byggt batteri.

Svar­ta lå­dan är i själ­va ver­ket oran­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.