Vad gör pro­gram som le­tar ef­ter bug­gar?

Visste Du Att? - - Teknologi -

En del hac­ka­re äls­kar att ta sig in i da­tor­sy­stem för att se vad som finns ”un­der hu­ven”. Det är ett stort pro­blem, så sä­ker­he­ten mås­te he­la ti­den för­bätt­ras för att för­hind­ra in­trång. Nets­cape Com­mu­ni­ca­tions kom på en smart lös­ning. De upp­ma­na­de an­vän­da­re att för­sö­ka hac­ka sig in i ti­di­ga ver­sio­ner av pro­gram­va­ran, och be­ta­la­de den som upp­täck­te någ­ra pro­blem. Många and­ra pro­gram­va­ru­fö­re­tag har an­vänt lik­nan­de bugg­le­tar­pro­gram för att få hjälp att för­bätt­ra si­na pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.