Kan drö­na­re an­vän­das till att upp­täc­ka land­mi­nor?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Det är väl­digt svårt att upp­täc­ka land­mi­nor ef­tersom de de­sig­nats för att va­ra svå­ra att få syn på. I Stor­bri­tan­ni­en hål­ler fot­bolls­le­gen­den Bob­by Charl­tons väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion Find a bet­ter way på att ut­veck­la en drö­na­re för det syf­tet. Drö­na­ren ska upp­täc­ka ke­mi­ka­li­er som läc­ker ut från mi­nor­na med hjälp av hy­per­spektra­la bil­der av mark­ve­ge­ta­ ti­o­nen. De fles­ta mo­der­na anord­ning­ar har som mål att de­to­ne­ra land­mi­nor­na på ett sä­kert sätt. Mi­ne Ka­fon-drö­na­ren (bil­den) är en ovan­lig kon­struk­tion. Den bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra bol­len med pig­gar av bam­bu ska blå­sa fram över min­fält och de­to­ne­ra de mi­nor som dess pig­gar kom­mer i kon­takt med. Via gps re­gi­stre­ras sam­ti­digt var drö­na­ren har va­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.