Hur kän­ner ha­jar luk­ten av blod un­der vatt­net?

Visste Du Att? - - Djur -

När man kän­ner luk­ten av nå­got i luf­ten be­ror det på att doft­mo­le­ky­ler lö­ser sig i nä­sans slem­hin­nor. Luk­ter un­der vatt­net fun­ge­rar på sam­ma sätt, för­u­tom att mo­le­ky­ler­na lö­ser sig i havs­vatt­net istäl­let. Att ha­jar skul­le kun­na kän­na luk­ten av en en­da drop­pe blod på en kilo­me­ters håll är ba­ra en myt. Fak­tum är att ha­jars lukt­sin­ne är un­ge­fär li­ka ut­veck­lat som and­ra fis­kars. De kan luk­ta sig till kon­cent­ra­tio­ner mel­lan en på 25 mil­jo­ner och en på 10 mil­jar­der, be­ro­en­de på äm­ne och ha­jart. De all­ra bäs­ta nä­sor­na kla­rar allt­så att kän­na luk­ten av en drop­pe blod i en li­ten sim­bas­säng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.