Jag är re­do för en när­bild

Visste Du Att? - - Djur - SOUTH BELOIT, ILLINOIS USA

Det här är knap­past ett le­en­de man vill se när man vak­nar. Gift­klor­na till­hör mång­fo­ting­en strand­sten­kry­pa­re, Lit­ho­bi­u­se­ryt­hro­cep­ha­lus, för­sto­rad 16 gång­er. Bil­den gick till fi­nal i foto­­täv­ling­en Ni­kon Small World 2016.

Lit­ho­bi­us, el­ler sten­kry­pa­re, är van­li­ga värl­den över. De trivs sär­skilt i den mör­ka och fuk­ti­ga mil­jön un­der ste­nar och stoc­kar.

”De är nattak­ti­va och liv­när sig på små rygg­rads­lö­sa djur, och de­ras mun­de­lar är väl an­pas­sa­de för att fånga by­tet”, för­kla­rar Adam Hart, pro­gram­le­da­re på BBC och en­to­mo­log på Uni­ver­si­ty of Glou­ces­tershi­re. ”På bil­den syns käk­föt­ter­na med si­na gift­klor. De är in­te äk­ta mun­de­lar ut­an an­pas­sa­de med en spet­sig klo och en öpp­ning för gift­kör­teln.”

Men även om de kan se skräc­kin­ja­gan­de ut på nä­ra håll, så kan des­sa små mång­fo­ting­ar in­te gö­ra nå­gon stör­re ska­da på män­ni­skor. I värs­ta fall or­sa­kar de li­te hu­dir­ri­ta­tion som går över på någ­ra tim­mar.

FOTO: WALTER PIORKOWSKI/NI­KON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.