Är aka­de­mis­ka egen­ska­per ge­ne­tis­ka?

Visste Du Att? - - Djur -

Ja. Forsk­ning har vi­sat att IQ i hög grad är ärft­ligt, och re­sul­ta­ten av IQ-tes­ter har en hög kor­re­la­tion med aka­de­mis­ka pre­sta­tio­ner lik­som med yr­ke, häl­sa och in­komst. Den färs­kas­te slut­sat­sen av fle­ra un­der­sök­ning­ar där man jäm­fört för­må­gan hos enäggs- och tvåäggstvil­ling­ar som vux­it upp till­sam­mans el­ler åt­skilt är att in­tel­li­gen­sens ärft­lig­het ökar från om­kring 20 pro­cent hos späd­barn till he­la 80 pro­cent hos vux­na. Det be­ty­der att skill­na­den i in­tel­li­gens bland vux­na till störs­ta de­len kan för­kla­ras med ge­ne­tis­ka fak­to­rer.

Upp­fost­ran, ut­bild­ning, vän­ner och häl­sa på­ver­kar aka­de­mis­ka re­sul­tat, men ge­ner­na spe­lar väl­digt stor roll.

Tac­ka di­na för­äld­rar för din höga IQ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.