Var­för gri­ma­se­rar man när nå­gon an­nan har ont?

Visste Du Att? - - Visste Fu Att? -

Att gri­ma­se­ra är en form av kom­mu­ni­ka­tion. Råt­tor, ka­ni­ner, får, häs­tar och gri­sar har sär­skil­da ut­tryck för smär­ta. På så sätt vi­sar de för res­ten av fa­mil­jen el­ler floc­ken att det finns en fa­ra i när­he­ten. Att gri­ma­se­ra när nå­gon an­nan kän­ner smär­ta är ett ut­tryck för män­ni­skans för­må­ga att kän­na em­pa­ti. Vi är so­ci­a­la djur och för­må­gan att tän­ka sig in i hur and­ra kän­ner sig är en del av kit­tet som ska­par sam­hö­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.