MAR­CUS LEIFBY

Frank­ri­ke 1938

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Ett helt omöj­ligt upp­drag, för­stås, men ef­ter fy­ra må­na­ders grubb­le­ri­er be­stäm­de jag mig för att gå mer på per­son­li­ga bö­jel­ser. Mitt lag känns rätt i hjär­tat och har en bra mix av bå­de spelar­ty­per och per­son­lig­he­ter. Vi spe­lar kort och har ro­ligt på spe­lar­ho­tel­let. Li­tar på att Bell-lju-bar-tri­on får un­der­stöd av Klab­be och lö­ser det de­fen­si­va ar­be­tet och så mås­te om­ställ­nings­spe­let sit­ta. Det här la­get kom­mer att nå minst en Vm-se­mi där Careca skju­ter en straff li­ka il­la som Ba­re­e­e­e­e­e­si.

FA­VO­RIT-VM?

— 1990. Det var då jag kun­de ta ett Vm-slut­spel i fotboll, och allt vad det in­ne­bär, i min famn för förs­ta gång­en.

nn Det där med att hål­la ti­den är in­te all­tid så lätt för do­mar­na. I histo­ri­ens förs­ta VM tog Ar­gen­ti­na led­ning­en mot Frank­ri­ke med sex mi­nu­ter kvar, var­på de ar­gen­tins­ka sup­port­rar­na in­va­de­ra­de pla­nen.

Do­ma­ren, bra­si­li­a­na­ren Al­mei­da Re­go, val­de då att blå­sa av mat­chen för gott och spe­lar­na gick ut i om­kläd­nings­rum­men. När han in­sett sitt miss­tag fick Re­go kal­la in spe­lar­na igen, som snabbt fick på sig match­kläd­sel igen för att spe­la klart de sista sex mi­nu­ter­na.

60 år se­na­re var Ar­gen­ti­na åter­i­gen in­blan­dat i en märk­lig tidsom­ställ­ning. Den förs­ta halv­le­ken i se­mi­fi­na­len mot Ita­li­en spe­la­des i 53 mi­nu­ter. Den frans­ke do­ma­ren Michel Vautrot er­kän­de se­na­re att han helt en­kelt ha­de glömt av att kol­la ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.