’DEN SVAR­TA PÄR­LAN’ DÖR ALD­RIG

Spa­ni­en 1982

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Foto: BIBBI JO­HANS­SON

n VM 1966. Eng­land världs­mäs­ta­re på hem­ma­plan, lin­je­man­nen To­fiq Ba­h­ra­mov som be­döm­de att bol­len var över mål­lin­jen. Och Eu­se­bio, värl­dens då bäs­te fot­bolls­spe­la­re. När Pe­lé spar­ka­des sön­der och sam­man var det i stäl­let en an­nan an­fal­la­re som klev fram. Född och upp­växt på Moçam­bi­que ha­de Eu­se­bio sla­git ige­nom i Ben­fi­ca i bör­jan av 1960-ta­let. Under kar­riä­ren gjor­de han ofatt­ba­ra 733 mål på 745 mat­cher och val­des till Eu­ro­pas bäs­te spe­la­re 1965. I VM 1966 led­de ”Den svar­ta pär­lan” sitt Por­tu­gal till brons­me­dal­jer­na, hans nio mål gjor­de ho­nom gi­ven i tur­ne­ring­ens all­s­tar-lag. José Mou­rin­ho väx­te upp under Eu­se­bi­os stor­hets­tid, hans pap­pa spe­la­de till­sam­mans med ho­nom, och de ha­de si­na fö­del­se­da­gar med en dags mel­lan­rum.

– Var­je år under min barn­dom så fick jag en fö­del­se­dags­pre­sent av Eu­se­bio. En fotboll, en trö­ja och ett par ny fot­bolls­skor, be­rät­ta­de Mou­rin­ho. Eu­se­bio gick bort 2014, ba­ra 71 år gam­mal. Mou­rin­ho sörj­de, men ba­ra en kort stund. – Jag är in­te li­ka led­sen nu som jag var i mor­se. Per­so­ner som Eu­se­bio dör ald­rig, histo­ri­en tillå­ter in­te det. Vi kom­mer att min­nas ho­nom för evigt.

KA­ME­RUN Han ha­de egent­li­gen re­dan ­av­slu­tat den ak­ti­va kar­riä­ren när han fick ­gö­ra Vm-de­but.

Fy­ra år se­na­re slog Ro­ger Mil­la, då 42, sitt eget re­kord som tur­ne­ring­ens älds­te mål­skytt.

– Fol­ket i Ka­me­run pus­ha­de mig att spe­la igen 1994 ef­tersom de kän­de att jag var den en­de som kun­de gö­ra mål. De trod­de in­te på ­nå­gon an­nan spe­la­re, sä­ger han.

Ro­ger Mil­la val­des till Afri­kas bäs­te spe­la­re 1976, men trots att han under 1980-ta­let var en hyf­sad an­fal­la­re i den franska li­gan så lyc­ka­des han ald­rig nå upp till de högt ställ­da ­för­vänt­ning­ar­na.

Fram tills ef­ter sin pen­sion vill sä­ga. Året in­nan VM 1990 av­slu­ta­de han elit­kar­riä­ren och flyt­ta­de till Reu­ni­on, en li­ten ö som lig­ger gran­ne med Ma­da­gas­kar i söd­ra Afri­ka. Men han ha­de mäk­ti­ga vän­ner. ­Ka­me­runs pre­si­dent, Paul Biya, ring­de upp bå­de för­bund­skap-

te­nen, rys­sen Va­le­ri ­Ne­pom­ni­atchi, och Mil­la, och kräv­de att 38-åring­en skul­le in­klu­de­ras i Vm-trup­pen.

Ru­mä­ni­ens kung Ka­rol tog själv ut he­la trup­pen till VM 1930, men i så­pass mo­dern tid var det här en rätt ovanlig be­gä­ran från po­li­ti­kern Biya.

Mil­la togs ut i trup­pen, trots att långt ifrån al­la med­spe­la­re ställ­de sig positiva till det, och res­ten är histo­ria. Fem gång­er i Ita­li­enVM fick han hop­pa in. Och gjor­de fy­ra mål. Dess­utom låg han ba­kom Ka­me­runs två mål mot Eng­land i kvarts­fi­na­len. En skräll? In­te en­ligt Mil­la. – Jag gjor­de ald­rig någon­ting för att ska­da min kropp. Jag ha­de ing­en vild livs­stil, ett halvt glas vin då och då var det värs­ta jag gjor­de. Som 42-åring togs han åter­i­gen ut i trup­pen till VM 1994. Mot Ryss­land i den sista grupp­spels­mat­chen byt­tes han in vid ställ­ning­en 0-3. Ef­ter en mi­nut på pla­nen gjor­de

han mål.

MILLAS MÄK­TI­GA VÄN­NER BA­KOM REKORDET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.