”JAG BLIR TOKIG!”

Ar­gen­ti­na 1978

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Foto: IBL

nn I Ös­ter­ri­ke är 3–2-se­gern mot sto­re­bror Väst­tyskland i VM 1978 – även kal­lat mi­rak­let i Cór­do­ba – en mil­stol­pe för fot­bollsfans. Stor­stjär­nan Hans Krankl blev match­hjäl­te med ­si­na två mål, och re­sul­ta­tet stop­pa­de tys­kar­nas avan­ce­mang från grupp­spe­let.

Ra­di­o­kom­men­ta­torn Edi Fing­ers ”Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! I wer’ nar­risch!” (”Mål! Mål! Mål! Mål! Mål! Mål! Jag blir tokig!”) är i hem­lan­det ett re­fe­rat li­ka klas­siskt som Bjør­ge ­Lil­le­li­ens ef­ter Nor­ge–eng­land 1981. Ef­ter mo­bil­te­le­fo­ner­nas in­tåg blev det snabbt en av de mest po­pu­lä­ra ring­sig­na­ler­na i Ös­ter­ri­ke.

In­för fot­bolls-em 2008 åter­ska­pa­de per­for­man­ce­ar­tis­ten Mas­si­mo Fur­lan mat­chen när han upp­re­pa­de Hans Krankls al­la rö­rel­ser från Cór­do­ba 1978. En­sam på plan ut­an boll in­för 2 500 åskå­da­re på Ha­nap­pi-sta­di­on i Wi­en li­ve­kom­men­te­ra­des han av Edi Fing­ers son ­under 90 mi­nu­ter.

nn Colom­bi­ans­ke na­tio­nal­hjäl­ten Carlos Val­der­ra­ma, 56, spe­la­de Vm-tur­ne­ring­ar­na 1990, 1994 och 1998 men var ald­rig i när­he­ten av nå­gon me­dalj. I dag har han brons så att det räc­ker och blir över. Åt­ta ton, för att va­ra ex­akt. Den hår­fag­re mitt­fäl­ta­ren står se­dan 2002 sta­ty ut­an­för Esta­dio Edu­ar­do San­tos i fö­del­sesta­den San­ta Mar­ta. In­te mind­re än 14 000 män­ni­skor, varav 3 000 spe­ci­alin­bjud­na gäs­ter, med­ver­ka­de vid av­täck­ning­en vil­ket vitt­nar om ”El Pi­bes” po­pu­la­ri­tet. Ba­kom det 6,5 me­ter höga konst­ver­ket döl­jer sig skulp­tö­ren Amil­kar Ari­za, som till­sam­mans med tju­go med­ar­be­ta­re job­ba­de­med sta­tyn i tio må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.