?+?+ ?+?+?+?+?+

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Per Boh­man Hen­rik Lund­gren

Det var dags att sät­ta ner fo­ten. Allt of­ta­re ha­de fot­bolls­in­tres­se­ra­de som de­bat­te­ra­de vem som är histo­ri­ens bäs­ta spe­la­re­plöts­ligt bör­jat ute­slu­ta den – i hans ögon – störs­te ur ek­va­tio­nen. I stäl­let det ständiga tjaf­set: Mes­si el­ler Ro­nal­do? Ro­nal­do el­ler Mes­si?

Pe­lé var in­te be­kväm med ny­ord­ning­en. I en in­ter­vju med spans­ka Mar­ca fick han frå­gan om fej­den mel­lan Ro­nal­do och Mes­si och påmin­de han där­för värl­den om... sig själv.

– Ni får ur­säk­ta att jag in­te är sär­skilt ­öd­mjuk, in­led­de Pe­lé in­nan han fort­sat­te ­re­so­ne­mang­et ge­nom att pra­ta om sig själv i tred­je per­son.

– Men jag har ald­rig sett nå­gon spe­la­re va­ra ­li­ka bra som Pe­lé var 1970.

Att Pe­lé är den bäs­ta spe­la­ren ge­nom ­ti­der­na hål­ler de all­ra fles­ta med om. Me­ri­ter­na är många, men det är fram­för allt VMin­sat­ser­na som bru­kar väga tyngst när bras­sens kar­riär ska sum­me­ras. Men hur av­gö­ran­de var egent­li­gen Pe­lé under de fy­ra världs­mäs­ter­ska­pen han del­tog i?

Som ni­o­å­ring läm­na­des han svårt trau­ma­ti­se­rad av Vm-fi­na­len 1950 när storfa­vo­ri­ter­na Bra­si­li­en för­lo­ra­de mot Uru­gu­ay in­för drygt 200 000 på Ma­racanã. Ef­ter mat­chen ställ­de han sig fram­för sin pap­pas tav­la av Je­sus och skrek upp­rör­da frå­gor:

”’Var­för har det här hänt? Var­för hän­der det här oss? Var­för, Je­sus? Var­för blir vi straf­fa­de?’. Jag grät sam­ti­digt som jag fort­sat­te pra­ta med Je­sus-tav­lan. Du vet, om jag ha­de spe­lat så ha­de jag in­te lå­tit Bra­si­li­en för­lo­ra fi­na­len. Om jag va­rit med ha­de vi vun­nit,” har Pe­lé be­rät­tat.

Där­ef­ter sök­te han ils­ket upp sin pap­pa och ut­ta­la­de ett löf­te: ”En dag kom­mer jag vin­na VM!”. Och det gjor­de han ju. Tre gång­er! Men vi in­le­der med de­bu­ten. När VM 1958 ska av­hand­las är det of­ta bil­der­na på en grå­tan­de 17-årig Pe­lé som på Råsun­da blir bu­ren av si­na lag­kam­ra­ter ef­ter fi­nal­se­gern mot Sve­ri­ge vi minns star­kast. Ton­å­ring­en stod för två dröm­mål under fi­na­len och kom tvåa i skyt­te­li­gan, men var in­te solklart Bra­si­li­ens star­kas­te spe­la­re under mäs­ter­ska­pet och blev or­di­na­rie först i slut­spe­let.

– Den sto­re spe­la­ren hos dem, i fi­na­len, det var Didí. Det finns spe­la­re som går ut på ­pla­nen och verk­li­gen har det där le­dar­ska­pet i sig. Och det ha­de han, sä­ger fi­nal­mot­stån­da­ren Kurre Ham­rin till Sport­bla­det.

Didí val­des till he­la tur­ne­ring­ens bäs­ta spe­la­re, men Pe­lé blev den yngs­te mål­skyt­ten ge­nom ti­der­na i Vm-sam­man­hang och no­te­ra­des för to­talt sex mål.

– Pe­lé gjor­de sa­ker och ting som var svå­ra att gö­ra. Bland an­nat när han lyf­ter bol­len över Bengt ”Jul­le” Gustavs­son (3–1-må­let). Men Didí ha­de det där sät­tet, kil­lar­na (i Bra­si­li­en) ver­ka­de som att de rät­ta­de sig ef­ter ho­nom. Man skul­le ju helst vil­ja le­va i ett om­kläd­nings­rum för att lä­ra sig för vem är som störst av spe­lar­na. Vem som kan hål­la ihop ett lag? Men då var det Didí. Pe­lé var 5–6 år ef­ter. Även om han av­gjor­de en Vm-fi­nal så kan det ju fin­nas en an­nan spe­la­re i fi­na­len som är vik­ti­ga­re, sä­ger Ham­rin och fortsätter:

– Och Pe­lé, det ta­lar ju histo­ri­en om vad han gjor­de. Han gjor­de in­te nå­gon stor tur­ne­ring då, visst gjor­de han må­len, men Pe­lés stor­het är ju in­te just Vm-fi­na­len 1958.

PE­LÉS BE­TYG FÖR VM 1958:

1962 spe­la­de Pe­lés in­sat­ser ing­en större roll för bras­sar­nas se­ger. Den då 21-åri­ge an­fal­la­ren var visserligen över­läg­sen i öpp­nings­mat­chen mot Mex­i­ko med ett mål och två as­sist, men ska­da­de sig i den and­ra grupp­spels­faj­ten ef­ter ett miss­lyc­kat lång­skott mot Tjec­ko­slo­va­ki­en. I stäl­let steg my­tis­ke drib­bel­kung­en Gar­rin­cha, myc­ket vass även under 1958, fram och fräls­te näs­tan på egen hand Bra­si­li­en under mäs­ter­ska­pet.

PE­LÉS BE­TYG FÖR VM 1962:

In­te hel­ler fy­ra år se­na­re gjor­de Pe­lé nå­got större väsen av sig. Värl­dens då över­läg­set mest kän­da fot­boll­spe­la­re lyc­ka­des sen­sa­tio­nellt nog in­te skju­ta sitt land vi­da­re från grupp­spe­let. Skä­let: Pe­lé blev spar­kad sön­der och sam­man och lin­ka­de ju­ste­rad runt under större de­len av mat­cher­na.

– VM var en upp­vis­ning i osports­ligt be­te­en­de och då­li­ga do­ma­re. Fotboll slu­ta­de va­ra en konst. Män­ni­skor floc­ka­des in­te för att se spe­lar­nas skick­lig­het, i stäl­let blev det ett krig, ra­sa­de Pe­lé som me­na­de att han in­te tänk­te stäl­la upp i nå­got mer VM.

PE­LÉS BE­TYG FÖR VM 1966:

Två guld på tre för­sök är för­stås in­te il­la, men än­nu ha­de han in­te do­mi­ne­rat under ett helt mäs­ter­skap. Och Pe­lé – som vid det här la­get bli­vit en av värl­dens kän­das­te män­ni­skor med ett va­ru­mär­ke värt att vår­das – höll för­stås in­te fast vid sitt Vm-miss­nö­je sär­skilt länge. För fy­ra år se­na­re stod han där i tur­ne­ring­en som skul­le bli Pe­lés sva­ne­sång.

– Vi kän­de oss väl­digt bra in­för tur­ne­ring­en. Pe­lé sa att vi skul­le vin­na VM 1970, och om Pe­lé sä­ger det så vin­ner man VM, be­rät­ta­de lag­kap­te­nen Carlos Al­ber­to.

Blott 29 år gam­mal var Pe­lé trup­pens ve­te­ran och själv­kla­re le­da­re. Han blev in­te la­gets bäs­te mål­skytt – Pe­lé no­te­ra­des för fy­ra mål (Gerd Mül­ler, Jair­zin­ho och Teó­fi­lo Cu­bil­las stod al­la för fler) och fem as­sist – men det går in­te att be­tyg­sät­ta hans in­sats ut­i­från ett så snävt kri­te­ri­um. För Pe­lé var so­len som al­la him­la­krop­par kret­sa­de kring under tur­ne­ring­en. La­get pre­ste­ra­de den kanske vack­ras­te fot­bol­len ett världs­mäs­tar­lag nå­gon­sin åstad­kom­mit. Bra­si­li­en vann samt­li­ga mat­cher och of­fen­si­ven – med ohygg­ligt star­ka lag­kam­ra­ter i Ri­vel­li­no, Jair­zin­ho, Carlos Al­ber­to, Tostão och Ger­son – flö­da­de ige­nom ständiga rikt­mär­ket Pe­lé. Ef­ter 4–1 i fi­na­len mot Ita­li­en var Tar­ci­sio Burg­nich, som skul­le mar­ke­ra Pe­lé, upp­gi­ven se­dan bras­sen med en höjd­hop­pa­res spänst hop­pat upp och knop­pat in led­nings­må­let.

– In­för mat­chen in­ta­la­de jag mig själv: ”Han är en män­ni­ska gjord av skinn och ben som al­la and­ra”. Men jag ha­de fel. Pe­lé val­des till mäs­ter­ska­pets bäs­ta spe­la­re. – När vi vann 1958 låg ing­et an­svar på mig. 1970 nåd­de jag min topp. Vi ha­de ett fan­tas­tiskt lag och det var mitt sista VM. Det var ock­så tuf­fa­re än 1958, minns Pe­lé.

– Al­la för­vän­ta­de sig att vi skul­le vin­na vil­ket gjor­de mig rätt dar­rig. Jag var väl­digt ner­vös och under stark press. Kanske har folk glömt det, men den po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen i (mi­li­tär­dik­ta­tu­rens) Bra­si­li­en var in­te bra och det kän­des som att vi var tvung­na att vin­na ti­teln. Så tack go­de Gud att vi lyc­ka­des.

Ing­en an­nan kan mä­ta sig med Pe­lés VM­me­ri­ter. 20 and­ra spe­la­re (15 från Bra­si­li­en, 4 från Ita­li­en och 1 från Ar­gen­ti­na) har vun­nit VM två gång­er, men Pe­lé tro­nar en­sam på top­pen med si­na tre tit­lar. Under mäs­ter­ska­pen 1962 och 1966 var hans in­sat­ser för­sum­ba­ra, men så­väl 1958 som 1970 bi­drog Pe­lé allt­så med helt av­gö­ran­de pre­sta­tio­ner.

Är han där­för värd sitt rykte som värl­dens bäs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na?

Vi över­lå­ter mer kva­li­fi­ce­ra­de per­so­ner fäl­la det av­gö­ran­det.

– När jag såg Pe­lé spe­la vil­le jag ba­ra hänga upp skor­na, sä­ger Just Fon­tai­ne. Johan Cruijff: – Pe­lé var den en­da fot­bolls­spe­la­ren som över­träf­fa­de lo­gi­kens be­gräns­ning­ar. Ferenc Pus­kas: – Den bäs­ta spe­la­ren i histo­ri­en var Di ­Ste­fa­no. Jag väg­rar att ens be­tyg­sät­ta Pe­lé som spe­la­re. Han stod över sånt. Franz Bec­ken­bau­er: – Pe­lé är den bäs­ta spe­la­ren ge­nom ti­der­na.Han var över­läg­sen under 20 år. Al­la and­ra – Ma­ra­do­na, Cruijff, Pla­ti­ni – är under ho­nom. Ing­en kan jäm­fö­ras med Pe­lé. Mi­chael Pla­ti­ni: – Att spe­la som Pe­lé är att spe­la som Gud. Zi­co: – De­bat­ten om vem som är värl­dens bäs­ta spe­la­re är ab­surd. Det finns ba­ra ett möj­ligt svar: Pe­lé. Ing­en kom­mer i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.