BÄST

Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na: Från fus­ka­re till värl­dens bäs­te på fy­ra mi­nu­ter

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Foto: IBL Foto: AP Hen­rik Lund­gren

UT­VI­SAD!

n Värl­dens dy­ras­te fot­bolls­spe­la­re när tur­ne­ring­en in­leds. Spe­lar bril­jant och gör bland an­nat två mål mot Ung­ern. Spar­kas dock sön­der och sam­man och när han ger igen mot Bra­si­li­en är det han som åker ut. Ar­gen­ti­na ut­slag­na i det and­ra grupp­spe­let. och Ar­gen­ti­na.

När Mex­i­ko-vm in­led­des som­ma­ren 1986 var Ma­ra­do­na 25 år gam­mal, se­dan tre år till­ba­ka lag­kap­ten i lands­la­get och en större stjär­na än nå­gon­sin. Två år i värl­dens tuf­fas­te fot­bolls­li­ga, Se­rie A, ha­de in­te ba­ra gjort Ma­ra­do­na till en bätt­re fot­bolls­spe­la­re, ut­an ock­så mer tål­mo­dig. När Syd­ko­rea i pre­miär­mat­chen för­sök­te upp­re­pa miss­han­deln från VM-82 spe­la­de han ba­ra på som om ing­et hänt. Tre as­sist från Ma­ra­do­na se­na­re var mat­chen vun­nen. Han gjor­de mål mot Ita­li­en och fick re­vansch för 82-mat­chen och ef­ter att ha sla­git ut Uru­gu­ay i åt­ton­dels­fi­na­len blev plöts­ligt ett ti­di­ga­re ifrågasatt Ar­gen­ti­na en av tur­ne­ring­ens fa­vo­ri­ter.

Och så kom mat­chen mot Eng­land. Mat­chen där Ma­ra­do­na på fy­ra mi­nu­ter gick från värl­dens fus­ka­re till värl­dens bäs­te. Och på all­var stämp­la­de in som en av Vm-histo­ri­ens störs­ta iko­ner.

– Jag är in­te led­sen för att jag gjor­de mål med han­den. In­te ett dugg led­sen. In­te då, in­te 30 år se­na­re, in­te när jag lig­ger på min döds­bädd, skri­ver Ma­ra­do­na i sin se­nas­te själv­bi­o­gra­fi.

I fy­ra mi­nu­ter var han än­då av­skydd i he­la värl­den, stämp­lad som en fus­ka­re. När bol­len ly­ra­des ner mot Pe­ter Shil­ton i Eng­lands mål hop­pa­de Ma­ra­do­na upp, och slog in bol­len i mål med sin väns­ter­hand. Inga eng­els­ka pro­tes­ter kun­de få den tu­ni­sis­ke do­ma­ren

VÄRLDS­MÄS­TA­RE!

n Väljs till tur­ne­ring­ens bäs­te spe­la­re och är ut­an kon­kur­rens man­nen ba­kom Ar­gen­ti­nas VM­guld. Främst ihåg­kom­men för må­len mot Eng­land, men var in­blan­dad i allt som Ar­gen­ti­na tog sig för. Världs­mäs­ta­re.

VM-SIL­VER!

n Ett de­fen­sivt Ar­gen­ti­na läg­ger allt an­svar på Ma­ra­do­na. Slår ut Ita­li­en i se­mi­fi­na­len och är nä­ra en ny fi­nal­se­ger. Men för­lo­rar ef­ter att Väst­tyskland fått en tvek­samt dömd straff. Ali Ben Nas­ser att änd­ra sig.

Ef­ter mat­chen väljs Ma­ra­do­na ut för att dop­nings­testas, till­sam­mans med Eng­lands kap­ten Ter­ry But­cher. Ar­gen­ti­na­ren tit­tar på But­cher, tit­tar på dop­nings­testa­ren. Tit­tar på But­cher igen och pe­kar sen på sin väns­ter­hand.

– För­mod­li­gen det smar­tas­te han nå­gon­sin gjort, för jag ha­de mör­dat ho­nom om han in­te ha­de er­känt, sa But­cher.

Å and­ra si­dan spe­la­de det ing­en större roll. För fy­ra mi­nu­ter ef­ter ”Guds hand”-må­let gör ar­gen­ti­na­ren år­hund­ra­dets mål. På 10,8 se­kun­der, 44 steg och 12 boll­kon­tak­ter gör Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na må­let som värl­den fort­fa­ran­de ga­par över.

Ingen­ting slår det. In­te att han i se­mi­fi­na­len mot Bel­gi­en sånär gör en ko­pia på Eng­lands­må­let. In­te att han le­der Ar­gen­ti­na till Vm-gul­det (3-2 i fi­na­len mot Väst­tyskland), in­te att han för fot­boll­s­to­ki­ga Na­po­li till bå­de dubb­la Scu­det­ti och Ue­facup­ti­teln. In­te ens att han gör na­po­li­ta­nar­na så för­äls­ka­de i ho­nom att de under se­mi­fi­na­len i hem­maVM 1990 hål­ler mer på Ma­ra­do­na och Ar­gen­ti­na än sitt eget hem­land Ita­li­en.

Det var höjd­punk­ten på he­la hans VM­spel. I Ita­li­en ’90 slu­ta­de det med sil­ver­tå­rar ef­ter final­för­lus­ten mot Väst­tyskland. Sä­song­en där­på stäng­des han av i 15 må­na­der för att ha tes­tat po­si­tivt för ko­ka­in. Han kopp­la­des sam­man med maf­fi­an, ja­ga­des av det ita­li­ens­ka skat­te­ver­ket och läm­na­de till slut lan­det. Ef­ter miss­lyc­ka­de come­back­för­sök i Se­vil­la och Boca Ju­ni­ors såg kar­riä­ren ut att va­ra över, än mer se­dan han skju­tit mot jour­na­lis­ter ut­an­för sitt hus.

Han togs än­då ut till USA-VM 1994 och såg plöts­ligt ut som i fornsto­ra da­gar igen. Men tur­ne­ring­en, och den sa­go­li­ka kar­riä­ren, tog slut i en dop­nings­kon­troll ef­ter grupp­spe­let. Ma­ra­do­na, den ar­gen­tins­ke su­per­hjäl­ten, tes­ta­de po­si­tivt igen. Den­na gång för efed­rin.

DOPAD!

n Till­ba­ka ef­ter drog­pro­blem, bråk och av­stäng­ning. Spe­lar bril­jant i grupp­spe­let, men i en dop­nings­kon­troll vi­sar testet spår av efed­rin. Stängs av di­rekt och ett choc­kat Ar­gen­ti­na åker ut i åt­ton­dels­fi­na­len mot Ru­mä­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.