FY­RA VM – FY­RA ME­DAL­JER: ”JAG SER IN­TE MIG SJÄLV SOM NÅ­GON IKON”

1 2 3 4 5 6 6

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Låt mig as­so­ci­e­ra fritt kring någ­ra av Vm-histo­ri­ens bäs­ta mål­skyt­tar. Gerd Mül­ler: straff­om­rå­dets mäs­ta­re som vän­der på en fe­mö­ring. Ro­nal­do: snabb­het och tek­nik i en oslag­bar kom­bi­na­tion. Ro­ma­rio: ky­lig op­por­tu­nism. Pe­lé: full­än­dad fy­sik och sans­lös spel­upp­fatt­ning.

Så vad dy­ker upp i hjär­nan när den bäs­te mål­skyt­ten av al­la kom­mer på tal? Spon­tant: En tajt in­stop­pad match­trö­ja och short­sen drag­na högt upp över ma­gen.

För det är som att Mi­roslav Klo­ses kläd­kod speg­la­de hans per­son­lig­het som fot­bolls­spe­la­re. Ni­tisk, öd­mjuk, pro­fes­sio­nell, stil­ren, rakt på sak och, ja, li­te gam­mal­dags.

När tys­kar­na vann fot­bolls-vm 2014 var ve­te­ra­nen Klo­se den en­de spe­la­ren som in­te fost­rats i nå­gon av de eli­ta­ka­de­mi­er som bygg­des i Tyskland runt mil­len­ni­um­skif­tet. Klo­se gick den långa vägen, blev snic­kar­lär­ling och nåd­de elit­fot­bol­len först i tju­go­års­ål­dern. Som 21-åring läm­na­de han den tys­ka fem­te­di­vi­sio­nen för spel i Bun­de­s­li­ga och klas­sis­ka Kai­ser­slau­tern. Han såg stel­bent och li­te yx­ig ut på pla­nen, men ha­de up­pen­bar­li­gen nä­sa för mål. Ef­ter 16 full­träf­far sä­song­en 2001/02 vil­le Po­len, där Klo­se bod­de fram till åt­ta års ål­der, få in ho­nom i lands­la­get. Pols­ke för­bunds­kap­te­nen Jerzy Eng­el flög till Tyskland för att över­ty­ga Klo­se.

– Jag har ett tyskt pass. Jag vill spe­la för Ru­di Völ­ler, sva­ra­de Klo­se och val­de Tyskland.

Det tog ba­ra fem­ton mi­nu­ter för Klo­se att gö­ra sitt förs­ta av to­talt 71 mål i lands­lags­trö­jan. An­fal­la­ren, som slu­ta­de spe­la fotboll 2016 ef­ter 137 lands­kam­per, är där­med Tysklands bäs­ta mål­skytt ge­nom ti­der­na.

– Det vo­re ett stort skämt att jäm­fö­ra mig med Gerd Mül­ler (68 mål på 62 lands­kam­per). Jag är in­te på sam­ma ni­vå som Gerd. Tit­ta på hur många mål han gjor­de på si­na mat­cher. Han är unik, sa Klo­se självut­plå­nan­de ef­ter att han pas­se­rat Mül­ler.

Lands­lags­må­len ströss­la­des myc­ket jämnt ut över hans tre förs­ta Vm-tur­ne­ring­ar. Fem mål 2002 i Syd­ko­rea/ja­pan, fem mål i hem­maVM 2006 och fy­ra mål i Syd­af­ri­ka 2010. In­för mäs­ter­ska­pet i Bra­si­li­en 2014 var han ba­ra ett mål ba­kom re­kord­hål­la­ren Ro­nal­do. Klo­se ha­de hun­nit fyl­la 35, men ha­de för­bunds­kap­ten Jo­achim Löws ful­la för­tro­en­de. Ål­der­man­nen

KLO­SES 16 VM-MÅL 2002: Sau­dia­ra­bi­en 8–0 (3 mål), Ir­land 1–1 (1), Ka­me­run 0–2 (1). 2006: Cos­ta Ri­ca 4–2 (2), Ecu­a­dor 0–3 (2), Ar­gen­ti­na 1–1 (1). 2010: Austra­li­en 4–0 (1), Eng­land 4–1 (1), Tyskland 0–4 (2). 2014: 2–2 Gha­na (1), Bra­si­li­en 1–7, Tyskland (1).

FLEST I VM-HISTO­RI­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.