”JAG SLOG FEL STRAFF”

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Hen­rik Lund­gren

Det ha­de ju sett så bra ut. Den in­trä­na­de fri­sparksva­ri­an­ten gav 1–0, trots att Jo­nas Therns ska­de­från­va­ro ha­de tving­at Hå­kan Mild att trä­na kort­pass­ning­ar på den sista trä­ning­en. Men så i den 88:e mi­nu­ten, när he­la Sve­ri­ge bör­jat se fram emot se­mi­fi­na­len mot Bra­si­li­en; fri­spar­ken från Gheorge Ha­gi, som stud­sa­de snett på just Mild, och sen ham­na­de fram­för föt­ter­na på en fri­ståen­de Flo­rin Raducioiu vid mål. Och så var det 1–1.

– Det var så sno­pet. Det ha­de gått lång tid, vi ha­de gjort en bra match. ”Klab­be” (Klas Ing­es­son) ha­de gjort ett mål som bor­de va­rit gil­tigt, Mar­tin Dah­lin ha­de nic­kat i stol­pen. Det kän­des som att det här har vi. Det känns in­te som att vi tap­par mat­chen för­rän de gör 2–1. Och så ut­vis­ning­en på det.

Kennet Andersson minns. Minns må­let som såg ut att spar­ka Sve­ri­ge ur VM. Roland Nils­sons lö­sa stöt på bol­len fram­för föt­ter­na på Pontus Kåmark. En stöt till väns­ter som gjor­de att Raducioiu åter­i­gen fick ett fritt lä­ge. Och så Ste­fan Schwarz ut­vis­ning på det en kort stund se­na­re. – Då är vi fak­tiskt il­la ute. Men så kom­mer lä­get. Sve­ri­ge i an­fall, Roland Nilsson får bol­len centralt. Tving­as bac­ka hem li­te, går ut till hö­ger. Ser Kennet Andersson vid straff­om­rå­des­lin­jen och slår inlägget. Två ru­mänska bac­kar föl­jer med Andersson, men vi­ker åt si­dan för att ge mål­vak­ten Flo­rin Pru­nea fritt fram att ploc­ka ner bol­len.

– Jag viss­te att den långa bol­len var det vi ha­de att hop­pas på. Jag gjor­de ett sånt mål i Em-se­mi­fi­na­len mot Tyskland två år ti­di­ga­re och jag ha­de gjort ett par i den franska li­gan ock­så. Det är möj­ligt lik­som. Mål­vak­ter hop­par na­tur­ligt­vis in­te en halv­me­ter lägre än vad jag gör, men de miss­be­dö­mer. De tror in­te att nå­gon kan nå bol­len så högt upp. Det vet jag. Och miss­be­dö­mer man, då kan man för­lo­ra du­el­len mot en ute­spe­la­re ock­så. Och det gör han. Det är ju så då­ligt så det in­te är sant. Men det är ju tur för mig.

Det är klas­sis­ka bil­der för al­la som var med, som satt up­pe mitt i nat­ten och följ­de kvarts­fi­nald­ra­mat från San Fran­ci­sco. Kennet Andersson som fly­ger ge­nom luf­ten, Pru­nea som för­sö­ker boxa bort bol­len, en halv­me­ter fel. Och så nic­ken, touchen, som gör att bol­len går in i det öpp­na må­let.

– Käns­lan när jag går upp i luf­ten är att ”här kom­mer det att smäl­la”. Men det gör det in­te. Jag ba­ra seg­lar fram, styr ba­ra in den. Och så upp snabbt, kanske har vi nå­gon mi­nut kvar att av­gö­ra?

Kvit­te­ring­en kom­mer när det åter­står fem mi­nu­ter av för­läng­ning­en. Det lo­gis­ka, med en man mind­re, ha­de va­rit att fi­ra i en gi­gan­tisk ”Tv-puck­hög” och in­vän­ta straffsparks­av­gö­ran­det. Men i stäl­let spring­er han di­rekt upp­åt igen, kny­ter nä­var­na snabbt och kra­mar om när­mas­te lag­kam­rat. Sen är han re­do för spel. Och fler mål.

– Den käns­lan kom­mer jag ihåg, jag fat­tar att vi är med i mat­chen igen. Men det är en jät­te­kons­tig käns­la, ”hin­ner vi gö­ra ett mål till? Hin­ner vi av­gö­ra det här in­nan straf­far­na?” Det var är­ligt ta­lat den käns­lan jag ha­de. ”Gör en snabb jäv­la mål­gest nu så att vi kan gö­ra ett till”. Det var en häf­tig käns­la, där fanns ing­en nöjd­het över hu­vud ta­get. Ba­ra ”yes, 2–2. Fa­sen, nu hin­ner vi gö­ra 3–2 ock­så”.

Hur kän­ner du när det än­då blir straf­far då?

– Mer att vi skul­le ta det än­då. Och jag ha­de sam­ma käns­la även när Hå­kan Mild mis­sa­de vår förs­ta straff.

Han tar hand om Sve­ri­ges and­ra straff, men när han kli­ver fram från mitt­lin­jen så gör även Tomas Bro­lin det­sam­ma.

– Det blev fel där. Det var be­stämt att vid ett straffav­gö­ran­de så skul­le Bro­lin ta förs­ta straf­fen och jag and­ra. Men sen var det någ­ra som in­te vil­le ta en straff, och Schwarz som för­mod­li­gen skul­le ta­git den fem­te, ha­de bli­vit ut­vi­sad. Så Mild ha­de sagt, ut­an att jag viss­te om det ”om jag får skju­ta först så tar jag det”. Men jag var ba­ra så in­ne i mitt, jag var helt i min egen värld, det en­da jag tänk­te på ”jag ska ta and­ra straf­fen, jag ska ta and­ra straf­fen”. Så när jag hör ”näs­ta”, så kli­ver jag fram. Bro­lin ser mig kli­va fram och blir för­vå­nad. ”Ja­ha? Men jag då? Ja­ja, gå då”. Så vi vän­der på den bestämda ord­ning­en där.

Hu­vu­det snur­rar, det är en svind­lan­de tan­ke. Det har gått 24 år, men kun­de allt­så do­ma­ren, ef­ter ett av Fot­bolls­s­ve­ri­ges störs­ta ögon­blick ge­nom ti­der­na, gått fram till det svens­ka la­get och sagt ”sor­ry, men Andersson och Bro­lin sköt i fel ord­ning, straf­far­na får slås om”. El­ler än­nu vär­re?

– Men det är pre­skri­be­rat nu. Det mås­te det va­ra. El­ler?

En snabb titt i re­gel­bo­ken lug­nar ner­ver­na. La­gen läm­nar in en lis­ta på si­na fem straff­skyt­tar, men an­sva­rar sen själ­va för i vil­ken ord­ning skyt­tar­na ska ta si­na straf­far. Sve­ri­ge be­gick ing­et re­gel­brott.

– Jag trod­de att det var be­stämt i vil­ken ord­ning vi skul­le skju­ta. Jag vet att Bro­lin re­a­ge­ra­de ef­teråt och vi dis­ku­te­ra­de. Det var först då jag in­såg att jag sla­git ”fel” straff. Men jag var så in­ne i det, ”slå and­ra, slå and­ra”. Jag är dum i hu­vu­det…

Vad minns du i övrigt från straffav­gö­ran­det?

– Jag ha­de en käns­la, jag hop­pa­des att de and­ra skul­le sät­ta si­na straf­far. För min, den var re­dan klar. Jag ha­de re­dan gjort mål när jag gick fram för att skju­ta. Och sen att ”Rav­van” (Tho­mas Ra­vel­li) skul­le ta en straff. De mis­sa­de sin fjär­de? Det en är gans­ka lång tid som går, när vi mis­sat förs­ta. Man står där och hop­pas, det är näs­tan så att man styr med- och mot­spe­la­re. Du vet, den där ”du kom­mer mis­sa, du kom­mer mis­sa”. Jag kas­tar nå­gon jäv­la för­ban­nel­se över dem, ha­ha. Jag kom­mer spe­ci­ellt ihåg han som mis­sa­de de­ras sista straff (Mio­drag Be­lo­de­di­ci), som stud­sar med bol­len och hål­ler på och tap­pa den. Den käns­lan kom­mer jag ihåg ”jaaa, det där är ing­et bra. Den här mis­sar han”. Det var skönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.