”MAT­CHEN HA­DE ING­EN

Svens­ka id­rotts­klas­si­kern – en blind­tarm för Stoitjkov: ” Det var ju

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Per Boh­man Ma­lin Wahl­berg

Sve­ri­ges störs­ta VM- bragd i mo­dern tid.

M en Hristo Stoitjkov ryc­ker mest på ax­lar­na åt brons­mat­chen 1994.

– Den ha­de ing­en be­ty­del­se för oss, sä­ger bul­ga­ren till Sport­bla­det.

Tack för den ör­fi­len, Hristo. Det är in­te ut­an att man ko­kar li­te när Bul­ga­ri­ens störs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na av­fär­dar brons­mat­chen som tur­ne­ring­ens blind­tarm. Men det var var vägen dit som var mö­dan värd för Hristo Stoitjkov.

– Vi ham­na­de i en svår kval­grupp. Fy­ra rik­tigt bra lag slogs om två plat­ser till VM: Frank­ri­ke, Sve­ri­ge, Is­ra­el och Bul­ga­ri­en. Men vi trod­de på oss själ­va. Min ge­ne­ra­tion ha­de bå­de ka­rak­tär och bra kva­li­tet. Där­för lyc­ka­des vi ta oss vi­da­re från grup­pen.

Väl i slut­spe­let ha­de det bul­ga­ris­ka la­get inga pla­ner på att grä­va guld i USA. Na­tio­nen ha­de ald­rig ti­di­ga­re vun­nit en Vm-match och det för­sik­ti­ga må­let var att ta Bul­ga­ri­ens förs­ta se­ger på den in­ter­na­tio­nel­la sce­nen.

– Vi vil­le skri­va histo­ria. Gö­ra nå­got som inga and­ra bul­ga­rer ha­de lyc­kats med.

Det bör­ja­de ing­et vi­da­re. Ni­ge­ria kros­sa­de Bul­ga­ri­en ef­ter mål av Rashi­di Ye­ki­ni, Daniel Amo­kachi och Em­ma­nu­el Amu­ni­ke. Se­dan tog det fart för de tek­niskt skick­li­ga men sam­ti­dig de­fen­sivt di­sci­pli­ne­ra­de bul­ga­rer­na: 4–0 mot Gre­kland och 2–0 mot Ar­gen­ti­na gav avan­ce­mang från den tuf­fa grup­pen. Stoitjkov stod för hälf­ten av la­gets mål.

– Mitt förs­ta mål mot gre­ker­na var väl­digt vik­tigt. När vi väl bör­ja­de vin­na så vil­le vi ha mer av se­gerns söt­ma. Då känns det ba­ra bätt­re och bätt­re.

”Vi var ett kol­lek­tiv”

Ge­or­ge Ha­gi i Ru­mä­ni­en, Tomas Bro­lin i Sve­ri­ge och Hristo Stoitjkov i Bul­ga­ri­en. Tre stjär­nor som i fria rol­ler bar si­na län­der mot ovän­tad stor fram­gång under mäs­ter­ska­pet. Men Stoitjkov blir näs­tan för­när­mad när hans lyfts fram som vik­ti­ga­re än lag­kam­ra­ter­na. – Det var in­te så. Visst har jag all­tid ta­git ett stort an­svar, men min om­giv­ning var otro­ligt bra. Tri­fon Iva­nov, Jor­dan Letch­kov och Kra­si­mir Bala­kov. Det fanns många. La­get ha­de en enorm ka­rak­tär och vin­nar­in­stinkt. Jag är tack­sam över att ha fått spe­la­med den här fi­na ge­ne­ra­tio­nen, sä­ger han fortsätter: – Vi var verk­li­gen ett kol­lek­tiv. Det är lätt om tio lag­kam­ra­ter spe­lar för dig, sna­ra­re än att du spe­lar för tio lag­kam­ra­ter. Att jag gjor­de sex mål under VM var in­te ba­ra min för­tjänst, ut­an he­la la­gets. Ing­en vin­ner mat­cher en­sam. Jag kom­mer ald­rig glöm­ma vad det bul­ga­ris­ka la­get åstad­kom. Det var en lyck­lig tid.

I åt­ton­dels­fi­na­len av­fär­da­des Mex­i­ko och där­ef­ter van­ka­des det mäk­ti­ga, men lätt ål­der­stig­na Tyskland. Stoitjkov hål­ler kvarts­fi­na­len, där han kvit­te­ra­de tys­kar­nas led­ning med en pa­ten­te­rat is­kall fri­spark, som mäs­ter­ska­pets sto­ra höjd­punkt.

– Det var ett myc­ket spe­ci­ellt ögon­blick för mig. Min dot­ter är född sam­ma da­tum som vi möt­te Tyskland. Att gö­ra ett mål i den mat­chen var den bäs­ta pre­sen­ten jag kun­de ge hen­ne.

Svär fort­fa­ran­de över do­ma­ren

I se­mi­fi­na­len fick dock Bul­ga­ri­en bö­ja sig för Bag­gi­os bril­jans. Sto­itj­kovs straff­re­du­ce­ring räck­te in­te till ef­ter Roberto Bag­gi­os två ut­sök­ta full­träf­far. Bul­ga­rer­na i all­män­het och Stoitjkov i syn­ner­het skyll­de dock för­lus­ten helt och fullt på den frans­ke do­ma­ren Jo­el Qu­i­ni­ou.

– I dag be­vi­sa­des det än en gång att do­mar­nai det här årets VM var bland de sva­gas­te i he­la tur­ne­ring­ens histo­ria, dund­ra­de Stoitjkov di­rekt ef­ter slut­sig­na­len.

Snart 24 år se­na­re svär han fort­fa­ran­de över att frans­man­nen för­väg­ra­de bul­ga­rer­na två straf­far i den and­ra halv­le­ken.

– Co­stacur­ta och Mal­di­ni skul­le bå­da ha

Foto: BILDBYRÅN

upp­levt så myc­ket spän­ning och så många fram­gång­ar. Det fanns en mätt­nad i la­get. Vi blev ock­så hårt straf­fa­de i se­mi­fi­na­len mot Ita­li­en. Det tog ifrån oss kraf­ten att or­ka pre­ste­ra nå­got. Att kom­ma trea el­ler fy­ra kvit­ta­de mer el­ler mind­re.

Ett mål från en­sam vin­na­re

Ba­ra en en­da sak gräm­de ho­nom ef­ter brons­mat­chen.

– Att jag in­te gjor­de ett mål till. En full­träff till ha­de gjort mig till he­la tur­ne­ring­ens skyt­te­li­ga­vin­na­re. Men man be­hö­ver ju in­te va­ra en egoist. Ryss­lands Oleg Sa­len­ko gjor­de ock­så sex mål. Vi fick varsin guld­sko. Fi­fa fick helt en­kelt be­ta­la li­te mer!

Vil­ken an­fal­la­re var bäst under VM – du, Mar­tin Dah­lin el­ler Kennet Andersson?

– Det är ba­ra att tit­ta på fak­ta. Jag kan in­te kom­ma ihåg nå­gon svensk fot­bolls­spe­la­re som vun­nit Bal­lon d’or (pri­set till värl­dens bäs­ta spe­la­re). Kan du det? Zla­tan har visserligen bli­vit no­mi­ne­rad men ald­rig vun­nit. Det var en stor ära för mig att vin­na det pri­set. Ett pri­vi­le­gi­um! Sport­bla­det träf­far 52-åring­en i Fri­ends Are­nas ka­ta­kom­ber. Han är på plats under vå­rens trä­nings­mat­cher som ex­pert för mex­i­kansk tv och ska be­va­ka Sve­ri­ge in­för VM. Han ver­kar va­ra du och bror med den svens­ka lands­lags­led­ning­en och i prin­cip nä­ra be­kant med hal­va 94-gäng­et. Under sin re­sa till Sve­ri­ge har han av­satt tid för att häl­sa på fle­ra spe­la­re.

– Jag spe­la­de med Tomas Bro­lin i Par­ma och han bjöd in mig till sitt hem för någ­ra da­gar se­dan, Mar­tin Dah­lin var en myc­ket duk­tig an­fal­la­re och han har jag träf­fat, Ste­fan Schwarz är en fan­tas­tisk mitt­fäl­ta­re som ock­så bju­dit in mig. Tho­mas Ra­vel­li ska jag häl­sa på i mor­gon. Jag tar fly­get till Gö­te­borg, han ska häm­ta upp mig på flyg­plat­sen och sen tar vi en lunch. Fot­bol­len ger dig star­ka vän­ska­per.

Hur går det för Sve­ri­ge i VM?

– Sve­ri­ge ska va­ra gla­da över att ha kva­li­fi­ce­rat sig. Det är stort ba­ra det, sär­skilt som fem-sex spe­la­re läm­nat lands­la­get. Men trä­na­rens ar­be­te vi­sar att Sve­ri­ge är på väg fram­åt.

Stoitjkov är mäk­ta im­po­ne­rad av de svens­ka re­sul­ta­ten.

– Att slå Frank­ri­ke och Hol­land... de gjor­de­det bra. Sve­ri­ge vi­sa­de kraft och styr­ka som kom tvåa i sin kval­grupp. Och att vin­na mot Ita­li­en kla­rar in­te vil­ket lag som helst. Så ba­ra att kom­ma till VM är en fram­gång. Grup­pen i Ryss­land är svår, men är Sve­ri­ge väl förberedda kan de de­fi­ni­tivt gå vi­da­re från den.

Foto: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.