BE­TY­DEL­SE FÖR OSS...”

Ba­ra om tred­je- el­ler fjär­de­plat­sen – det fanns en mätt­nad i la­get”

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

straf­fats. Vil­ka jät­te­tab­bar från do­ma­ren. Al­la var miss­nöj­da med ho­nom, he­la Bul­ga­ri­en.

Pa­ral­lellt med bul­ga­rer­nas fram­gång­ar ha­de Sve­ri­ge stor­mat fram på and­ra si­dan slut­spels­trä­det. Mäs­ter­ska­pets två skräl­lag ha­de dock vitt skil­da upp­fatt­ning­ar om brons­mat­chens be­ty­del­se.

När under tur­ne­ring­en för­stod du att Sve­ri­ge ha­de att starkt lag?

– Det kon­sta­te­ra­de jag först när vi skul­le mö­ta varand­ra i mat­chen om tred­je­plat­sen. Ba­ra det be­tyd­de ju för­stås att Sve­ri­ge var bra.

Ge­nom åren har det spe­ku­le­rats kraf­tigt om Bul­ga­ri­ens us­la pre­sta­tion i brons­mat­chen som slu­ta­de 4-0 till Sve­ri­ge. Var det en lägg­match? Var spe­lar­na bak­ful­la ef­ter vilt fes­tan­de kväl­len fö­re? Ha­de de många brå­ken för­stört lag­mo­ra­len?

Nej, nej och nej, en­ligt Stoitjkov som allt­så bi­drar med en mind­re dramatisk förklaring. El­ler är det ba­ra för­lo­ra­rens ge­nom­skin­li­ga ef­ter­hands­kon­struk­tion?

– Helt är­ligt så ha­de den mat­chen ing­en be­ty­del­se för oss.

Var­för in­te?

– Det var ju ba­ra om tred­je­el­ler fjär­de­plat­sen. Vi ha­de

KENNET ANDERSSON, Sve­ri­ge, 5 mål.

Ita­li­en, 5 mål.

GABRIEL BATISTUTA, Ar­gen­ti­na. 4 mål.

Sve­ri­ge. 4 mål.

Foto: TT Foto: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.