”ÄR DET EN­DA JAG ÅNG­RAR”

’SVEN­NIS’ OM STRAF­FET EF­TER STRAF­FAR­NA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Tre gång­er har han sut­tit på bän­ken under ett VM. Få för­un­nat, men själv vill han hellre lyf­ta fram par­häs­ten Tord Grip.

– Han har va­rit med på mas­sor. 1994 med Sve­ri­ge, med mig tre gång­er. Och så var han med re­dan 1978 med ”Åby” Ericson i Ar­gen­ti­na. Men visst, tre är bra ock­så, sä­ger Sven-göran Eriksson och ler.

Det blev kvarts­fi­nal med Eng­land 2002 och 2006, me­dan det blev respass re­dan i grupp­spe­let med El­fen­bens­kus­ten 2010. Samt­li­ga sto­ra be­svi­kel­ser, på oli­ka sätt. Men ock­så otro­li­ga upp­le­vel­ser.

– Jag vet in­te hur jag ska för­kla­ra det, men det känns i he­la krop­pen. VM. Det är lik­som det störs­ta. Jag har va­rit med och spe­lat cu­per i Eu­ro­pa, vun­nit ligor här och där. Men VM, det slår allt. EM är ock­så stort, men VM är på nå­got sätt… Det är en stor fest som på­går i en må­nad. Det är fan­tas­tiskt, det är fotboll 24 tim­mar om dyg­net så länge du är kvar i tur­ne­ring­en. Det är häf­tigt, och du får mä­ta dig med de bäs­ta som finns.

Det har gått tio må­na­der se­dan Sven-göran Eriksson fick spar­ken av den ki­ne­sis­ka klub­bens­hen­z­hen. Se­dan dess har han bott på sin herr­gård ut­an­för Sun­ne och nju­ter av li­vet så till den mil­da grad att han en vec­ka ti­di­ga­re be­stämt sig för att dra till­ba­ka herr­går­den från mark­na­den. Jät­te­hu­set, som från bör­jan la­des ut med ett för­sälj­nings­pris på 40 mil­jo­ner kro­nor och sen sänk­tes till 30 mil­jo­ner, är in­te läng­re till sa­lu. På över­vå­ning­en ban­kas det för fullt från hant­ver­kar­na, ”Sven­nis” ska byg­ga ut ett bur­språng så att han får ett kon­tor. Herr­går­den är re­dan 800 kvadrat­me­ter stor, så han skrat­tar åt att han tyc­ker sig be­hö­va yt­ter­li­ga­re ut­rym­me. Men ut­sik­ten från det ny­bygg­da kon­to­ret blir mag­ni­fik, med sjön Fry­ken rätt ut­an­för fönst­ret.

”Kän­ner mig in­te för­bru­kad”

Hans tre se­nas­te klub­ba­dres­ser har va­rit i Ki­na, men nu hål­ler han dör­ren öp­pen för allt. Trots att han i feb­ru­a­ri fyll­de 70 år vill han ogär­na gå i pen­sion och helt och hål­let slå sig ner på herr­går­den.

– Om det kom­mer nå­got vet­tigt er­bju­dan­de,så hemskt gär­na. Jo, jag vill hemskt gär­na fort­sät­ta att trä­na ett lag. Jag kän­ner mig in­te för­bru­kad el­ler gam­mal. Det bor­de jag kanske gö­ra,men det gör jag in­te.

Vad är det som dri­ver dig?

– Att för­sö­ka va­ra bätt­re än han som sit­ter på den and­ra bän­ken gi­vet­vis. Det är ett sätt att le­va. Jag sak­nar fot­bol­len, men det går bra även ut­an den. Men det jag sak­nar all­ra mest är match­hel­gen. Krop­pen sak­nar det. ”Fan, det kom­mer ing­en ad­re­nalin­kick”. Har du hål­lit på i 40 år och fått en sån där kick var­je vec­ka… Det spe­lar ing­en roll om du sit­ter på Eng­lands bänk el­ler division fem med Tors­by. Den ad­re­nalin­kic­ken kom­mer oav­sett. Han har fi­rat oer­hör­da fram­gång­ar i fram­för allt Ita­li­en, Eng­land, Por­tu­gal och Sve­ri­ge. Men det var långt ifrån gi­vet att det skul­le bli ett en­da VM för ”Sven­nis”. Su­get att ta över ett lands­lag fanns ald­rig där. Vå­ren 2000 vann han Se­rie A med La­zio, ef­ter att året in­nan ha vun­nit Cup­vin­nar­cu­pen med sam­ma klubb. Li­vet lek­te.

– Jag stortriv­des i Rom. Jag ha­de en fin lä­gen­het, jag be­höv­de ald­rig be­ta­la för en mid­dag och la­get… la­get var fan­tas­tiskt bra. All­ting var per­fekt. Men så kom det här te­le­fon­sam­ta­let från Eng­land. Och sen blev det som det blev.

”Ta job­bet, men bo i Paris” Du fun­de­ra­de ald­rig på att stan­na i La­zio?

– Nej! Jag är upp­vux­en med eng­elsk fotboll, Tip­sextra och så vi­da­re. Man skul­le kun­na frå­ga sig om jag gjor­de rätt el­ler fel, men om jag tän­ker ef­ter, vil­ket jag näs­tan ald­rig gör, så tror jag att jag i dag ha­de sut­tit här och

Foto: AP ENG­LANDS STRAFFAARR STRAF­FAR UUNNDDEERR SSVVEENNNNIISS EM 2004, KVARTS­FI­NAL, POR­TU­GAL ( FÖR­LUST 5– 6)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.