SVEN-GÖRAN ERIKSSON OM…

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Z L AT A N KRI­TI­KEN

Det var ju otänk­bart att vi skul­le åka ut så ti­digt 2006. Och det var det ju. Men tre kvarts­fi­na­ler på sex år, i dag är det bin­go om de lyc­kas ta sig så långt i en tur­ne­ring.

UPPRÄTTELSEN

Var­je gång jag åker taxi i Lon­don så sä­ger de fot­bolls­gal­na chauf­fö­rer­na ”kom till­ba­ka, det var bätt­re förr. Skit i pres­sen, kom till­ba­ka”, ha­ha. Så jag kän­ner de­fi­ni­tivt att jag fått upp­rät­tel­se. Sam­ti­digt, under he­la min tid i Eng­land så var det in­te en en­da sup­por­ter som nå­gon gång sa el­ler skrek nå­got ne­ga­tivt. Där speg­la­de in­te pres­sen vad fol­ket tyck­te.

VM MED EL­FEN­BENS­KUS­TEN 2010

Ty­värr kom jag in med ba­ra någ­ra må­na­der kvar till tur­ne­ring­en, men det var en må­nad med sång, dans och fotboll. Helt enormt. Jag har ald­rig haft så ro­ligt och det värm­de mitt hjär­ta. Jag fick trä­da in i en helt an­nan värld.

Jag ha­de ve­lat få li­te tid att byg­ga upp det la­get.

IBRA­HI­MO­VIC I MLS

Helt otro­ligt vil­ken start han fått. Han är enorm.

– He­he, fortsätter han så här res­ten av vå­ren så… då blir det in­te lätt. Men det är in­te lätt att sva­ra på, jag tror att du mås­te le­va det se­nas­te året med lands­la­get för att ve­ta.

Ska han med till VM?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.