”HA­DE JAG IN­TE SETT DET PÅ TV EF­TERÅT SÅ

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

det var ro­ligt. Men, jag vet in­te, vi tog det ald­rig så all­var­ligt, in­te som man gör nu när man går långt i VM.

På ett ny­byggt och smock­fullt Ul­le­vi vän­ta­de sen Väst­tyskland i se­mi­fi­na­len. Och ett av svensk fot­bolls mest klas­sis­ka mål ge­nom ti­der­na.

Skul­le ba­ra hål­la i bol­len länge...

– Vi trod­de ju ald­rig att vi skul­le kun­na vin­na­den mat­chen, och det bör­ja­de ju in­te så bra hel­ler när de tog led­ning­en ti­digt. Men sen sköt Gunnar Gren, det var nog det en­da skott som han skju­tit ut­an­för straff­om­rå­det i he­la sin kar­riär. Men han fick en jät­te­träff, så den gick in. Och så ha­de ”Nac­ka” gjort mål ock­så. Ja, och sen kom då mitt mål. Ha­de jag in­te sett det på tv ef­teråt så ha­de jag ald­rig trott att det var sant.

Ma­ri­an­ne: – Det var när du gick in med bol­len?

– Ja, i bör­jan så gick jag. Och sen små­sprang jag.

Vad tänk­te du?

– Nä, det var så här… Jag viss­te ju att det ba­ra var någ­ra få mi­nu­ter kvar. Jag tit­ta­de på kloc­kan under läk­ta­ren och tänk­te att ”får jag bol­len nu så ska jag hål­la den så länge jag kan, så att de and­ra stac­kar­na får vi­la ett tag”. För det var ju en grym press, tys­kar­na pres­sa­de

och pres­sa­de och pres­sa­de för en kvit­te­ring. Jag fick bol­len av Bör­jes­son, och då stod jag rätt centralt. Sen bör­ja­de jag pro­me­ne­ra ut mot kan­ten. Och det är ju det som ser så ro­ligt ut, hur kan man pro­me­ne­ra på en fot­bolls­plan? Men så kom den förs­te tys­ken, och så dribb­la­de jag av ho­nom. Och sen den and­ra, och jag gick för­bi ho­nom ock­så. Och så fort­sat­te det ba­ra. De hop­pa­de ba­ra på mig en i ta­get, i stäl­let för att stänga in mig som man ha­de gjort i dag. När jag kom ner till hörn­flag­gan så ha­de näs­tan den förs­te tys­ken, Horst Szy­ma­ni­ak, kom­mit ikapp mig igen, så då vän­de jag in mot må­let i stäl­let. Men det var ing­en som stop­pa­de mig, jag gick för­bi dem en ef­ter en och så stod Gunnar Gren där mitt i straff­om­rå­det och skrek att han vil­le ha bol­len. Så mål­vak­ten gick ut för att täc­ka Gren. Och då vart det ju en stor luc­ka där, så då var det ba­ra att.. Ma­ri­an­ne: – Skju­ta in den! – Ja, det var ba­ra att slå en yt­ter­skruv och sen var det mål. Jag tyck­te in­te att det var nå­got märk­vär­digt för­rän jag fick se det ef­teråt.

Fick hot­brev i två år ef­ter se­min

På läk­ta­ren flög Ma­ri­an­ne på moln. – Jag blev om­kra­mad av farbrorn som satt bred­vid mig på läk­ta­ren. El­ler, jag kra­ma­de om ho­nom rät­ta­re sagt. Men han viss­te ju in­te var­för jag var så glad och kra­ma­de om ho­nom, jag vet in­te om jag ta­la­de om att jag var Kur­res fru…?

Det av­gö­ran­de må­let, och det faktum att Ham­rin ock­så fått tys­ken Erich Jus­kowi­ak ut­vi­sad ti­di­ga­re under mat­chen gjor­de ho­nom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.