JOHAN NEESKENS – MAN­NEN MED

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Nämn Johan Neeskens och al­la tän­ker på sam­ma sak. Hans häst­spar­kar till ka­non­skott. – Al­la har sin stil. Jag gil­la­de att skju­ta... hårt, sä­ger hol­län­da­ren till Sport­bla­det.

Det känns som att al­la 40- och 50-ta­lis­ter äls­kar ho­nom. Vem har in­te haft en trä­nings­o­ve­ralls­klädd ju­ni­or­trä­na­re som myn­digt kas­tat ut sig ett en­da ord när en lag­kam­rat fått till en saf­tig träff med vris­ten: ”Neeskens”. Johan Neeskens, allt­så. För­stås all­tid num­mer två ba­kom över­jor­dis­ke nam­nen Cruijff, men med åren har det näs­tan

1974in­fun­nit sig en tyd­li­ga­re käns­la av ex­klu­si­vi­tet över den mer svåråt­kom­li­ge Neeskens än hos Cruijff, som syn­tes över­allt in­nan han gick bort 2016. Neeskens gör säl­lan in­ter­vju­er­men för­bar­mar sig över Sport­bla­det ef­ter ett gäng mejl­vän­dor med hans re­pre­sen­tan­ter.

– Du får 20 mi­nu­ter, sen mås­te jag vi­da­re. Lå­ter det bra? sä­ger han över te­le­fon en dag i mit­ten av april.

Vil­ken frisk män­ni­ska sä­ger nej till 20 mi­nu­ter med Johan Neeskens? Det lå­ter ut­märkt, sva­rar jag. Ef­tersom vi in­te får träf­fa den 66-åri­ge hol­län­da­ren i kött och blod är det kanske värt att sä­ga ett och an­nat om hans röst. Den är re­spek­ta­belt ross­lig och till­hör en man som verk­li­gen levt li­vet (Neeskens ha­de miss­bruks­pro­blem i slu­tet av kar­riä­ren), men som ver­kar ha hit­tat lug­net och ut­veck­lat en knar­rig stäm­masom gör att man för­vän­tar sig att tid­lös vis­dom ska ström­ma ur mun­nen.

”Michels var ut­sökt”

Han var in­te mer än en spo­ling på 18 år när Ajax chefsi­de­o­log Ri­nus Michels loc­ka­de den hår­fag­re ton­å­ring­en från små­klub­ben He­ems­te­de till hu­vud­sta­den.

– Att som så ung få kom­ma in i den där klub­ben. Det var coolt. Hol­lands störs­ta lag med spe­la­re som Ru­ud Krol, Johan Cruijff, Arie Haan och John­ny Rep. Jag kän­de mig

Foto: DPA/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.