HÄSTSPARKEN: ”JAG GIL­LA­DE ATT SKJU­TA...HÅRT”

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

egent­li­gen in­te gam­mal nog för att få chan­sen i star­tel­van, så det var en stor över­rask­ning när jag plöts­ligt var en del av la­get.

Michels och den unge men bråd­mo­get be­gå­va­de Johan Cruijff ar­be­ta­de till­sam­mans ut det re­vo­lu­tio­ne­ran­de kon­cep­tet ” total­fot­boll” som kom att char­ma he­la värl­den under 70-ta­let.

Vad var total­fot­boll för dig?

– Ri­nus Michels var verk­li­gen ut­sökt med den tak­tis­ka bi­ten. Total­fot­boll är att al­la spe­la­re visserligen har sin plats på pla­nen, men att du fritt kan an­fal­la och för­sva­ra när till­fäl­le ges. Även bac­kar­na ska ta sig upp i at­tac­ker när de har bol­len, men då be­hö­ver för­stås nå­gon an­nan spe­la­re i la­get täc­ka upp. Spe­lar­na ro­te­ra­de po­si­tio­ner, det var fly­tan­de,och det var själ­va grund­tan­ken.

”Det var en fan­tas­tisk tid”

Det lå­ter kanske in­te så upp­het­san­de, men vid ti­den var hol­län­dar­nas flex­ib­la, fart­fyll­da och tek­niskt su­per­ba spel­stil det sex­i­gas­te som över hu­vud ta­get ex­i­ste­ra­de i fot­bolls­värl­den. Ing­et lag, in­te ens Bra­si­li­en, spe­la­de vack­ra­re fotboll på 70-ta­let än Hol­land och Ajax. Hol­län­dar­na fram­stod som ett gäng bo­he­mis­ka fot­bollsin­tel­lek­tu­el­la och sportens lo­gis­ka följd av 68-ge­ne­ra­tio­nens ung­domsupp­ror.

– Det var en fan­tas­tisk tid. Al­la kan spe­la med kraft, men man mås­te ock­så ha in­tel­li­gens. Det

Foto: IMAGO/IBL

Land: Bra­si­li­en. Född:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.