SVE­RI­GE–SKOTT­LAND 1–2 (11) STUART MCCALL, 0–2 MO JOHNSTON (81, STR) 1–2 (86) GLENN STRÖMBERG

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Hen­rik Lund­gren

n Glenn Hysén till­ba­ka ef­ter ska­da, men Glenn Strömberg fort­satt på bän­ken. Skott­land bör­ja­de bäst och 1–0-må­let kom lo­giskt, och ti­digt. Den sto­ra svens­ka klac­ken, störst ge­nom ti­der­na vid det här la­get, bör­ja­de ti­digt ro­pa på ”Strömberg”, och fick hjälp av den ne­utra­la hem­ma­publi­ken. Ata­lan­ta-mitt­fäl­ta­ren­byt­tes till slut in med kvar­ten kvar och det blev ge­nast bätt­re fart på of­fen­si­ven. Men i stäl­let för kvit­te­ring fick Skott­land en nå­got bil­lig straff när Roland Nilsson drog ner Roy Ait­ken. Glenn Ström­bergs re­du­ce­ring med fy­ra mi­nu­ter kvar hjälp­te in­te. Sve­ri­ge var il­la ute, men slut­spels­sy­ste­met, där de bäs­ta grupp­tre­or­na ock­så gick vi­da­re, gav Sve­ri­ge en god chans till åt­ton­dels­fi­nal. Det kräv­des för­mod­li­gen ba­ra se­ger mot Cos­ta Ri­ca. Cos­ta Ri­ca sågs som högst över­kom­li­ga mot­stån­da­re. Och trots 1–2-för­lus­ter mot bå­de Bra­si­li­en och Skott­land, med Strömberg som in­hop­pa­re i bå­da mat­cher­na och mål­skytt i den sista, fanns chan­sen till avan­ce­mang kvar in­för den sista om­gång­en. Allt som kräv­des var en se­ger mot Cos­ta Ri­ca.

– Det är så trå­kigt att det blev som det blev, trots två för­lus­ter så ha­de vi än­då chan­sen att gå vi­da­re. Och så gör vi in­te det. Det hän­der en gång på hund­ra att vi in­te slår dem. Vi bor­de ha gjort 3–0, kanske till och med 4–0 re­dan i den förs­ta halv­le­ken. Men så kom­mer det jäv­la 1–1 på en hör­na, och då lik­som ba­ra knöt sig allt. Och så fick de 2–1 ock­så på kont­ring när han den där snab­be kil­len kom in. Vad het­te han? Med­ford?

”Vi viss­te in­te vad ett VM var”

Her­nan Med­ford, då spe­lan­des för Sa­pris­sa i den lo­ka­la li­gan i Cos­ta Ri­ca, var spe­la­ren som gav al­la fot­bolls­in­tres­se­ra­de svens­kar mar­dröm­mar än­da fram tills fram­gång­ar­na kom i hem­ma-em två år se­na­re. Med tre mi­nu­ter kvar av mat­chen sprin­ta­de han ifrån väns­ter­bac­ken Ste­fan Schwarz och sköt det sista lil­la svens­ka hop­pet i sank. Sve­ri­ge för­svann ur tur­ne­ring­en i marsch­takt, och Ol­le Nor­din för­svann från för­bunds­kap­tens­pos­ten. Och Strömberg tac­ka­de för sig i lands­la­get.

Är­ligt ta­lat, går det att pe­ka på var det gick fel?

– Jag tror att det går att pe­ka på en sak, som in­te är nå­gons fel. Jag tror att det be­rod­de på oer­fa­ren­het av sto­ra tur­ne­ring­ar hos oss al­la, led­ning, för­bund och spe­la­re. Det var all­de­les för myc­ket trä­ning­ar, all­de­les för många sa­ker som vi gjor­de under VM. Den här ge­ne­ra­tio­nen ha­de ald­rig va­rit i den här si­tu­a­tio­nen och vi viss­te in­te rik­tigt vad ett VM var. Vi ha­de två trä­ning­ar om da­gen, och då får det in­te ta mer än 15 mi­nu­ter att åka dit. Men med kö­er tog det en och en halv tim­me. Vi ha­de Sampdo­ri­as plan som låg up­pe på en höjd, kom det en buss från and­ra hål­let så fick vi bac­ka ner igen. Då kom vi 45 mi­nu­ter för sent till trä­ning­en, och så tog det li­ka lång tid till­ba­ka igen. Vi var till­ba­ka vid tre i stäl­let för ett, ho­tel­let kun­de in­te hål­la ma­ten varm så vi fick an­nat att äta i stäl­let. Det var för myc­ket­helt en­kelt, under ett VM ska du ba­ramy­sa i form, kän­na att du mår bra. Men vi trä­na­de fort­fa­ran­de sten­hårt. Jag tror att det spe­la­de in en hel del fak­tiskt. Sen har vi rik­tigt myc­ket otur i mat­cher­na ock­så. Så väl­digt myc­ket var vårt eget fel, och så li­te oflyt. Vi fick än­då chan­sen till slut mot Cos­ta Ri­ca.

Foto: PE­TER WIXTRÖM Foto: CAL­LE TÖRNSTRÖM, BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.