BRA­SI­LI­EN 12 ju­ni–13 ju­li ÄNT­LI­GEN ETT RO­LIGT VM – MEN AL­LA VAR IN­TE LI­KA ROADE

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Ef­teråt var al­la över­ens: det här var den bäs­ta Vm-tur­ne­ring­en på på ett par de­cen­ni­er. De­fi­ni­tivt ett av de mest un­der­hål­lan­de mäs­ter­ska­pen ge­nom ti­der­na. En be­fri­el­se ef­ter den i ett historiskt perspektiv för­fär­ligt färg­lö­sa fes­ten i Syd­af­ri­ka fy­ra år ti­di­ga­re.

Det fanns ing­en för­härs­kan­de tak­tisk idé som för­vand­la­de la­gen till ekon el­ler ble­ka skug­gor av varand­ra. I stäl­let: en mång­fald av fot­bolls­fi­lo­so­fi­er, ut­märkt för­del­ning av pig­ga skräl­lar och storfa­vo­ri­ter som höll för tryc­ket samt en of­fen­siv, flö­dan­de fotboll.

Mål­snit­tet chock­höj­des i Bra­si­li­en ef­ter ett par slut­spel med ma­ger skörd.

Och vil­ka mål sen... Ro­bin van Per­si­es in i mins­ta de­talj väl­taj­ma­de lobb­nick på Da­ley Blinds långa ly­ra mot Spa­ni­en, Claudio Mar­chi­si­os mis­sill i Joe Harts ena hörn ef­ter Andre­as Pir­los läckra över­hopp och Ja­mes Rodrí­gu­ez över­jor­dis­ka su­per­vol­ley i åt­ton­dels­fi­na­len mot Uru­gu­ay som ba­ra över­träf­fa­des av Tim Ca­hills – i far­ten – per­fekt tek­niskt ut­för­da vett­lö­sa vol­ley­träff mot Hol­land. VM 2014 väl­sig­na­de oss med yt­ter­li­ga­re 15–20 full­träf­far som med rå­ge skul­le kun­na ka­te­go­ri­se­ras som dröm­mål.

Men al­la njöt in­te. Be­folk­ning­en i Bra­si­li­en var re­dan på för­hand njuggt in­ställ­da till det som res­ten av värl­den be­trak­ta­de som en stort par­taj. 61 pro­cent häv­da­de att det var fel att ar­ran­ge­ra mäs­ter­ska­pet ef­tersom ”det tog bort så myc­ket peng­ar från den of­fent­li­ga sek­torn”.

Pro­tes­ter­na var visserligen större in­för tur­ne­ring­en än under den­sam­ma, men den bra­si­li­ans­ka in­ställ­ning­en till VM slu­ta­de na­tur­ligt­vis i moll ef­ter ka­ta­stro­fen mot Tyskland i se­mi­fi­na­len. n Ma­raca­na­zo var under 64 år det bra­si­li­ans­ka fol­kets värs­ta (fot­bolls)trau­ma. Då be­höv­de hem­ma­na­tio­nen ba­ra ta en en­da po­äng mot Uru­gu­ay på mäk­ti­ga Ma­racanã – in­för 199 854 åskå­da­re – för att säk­ra lan­dets förs­ta Vm-ti­tel, men för­lo­ra­de.

Sen kom Mi­nei­ra­zo. 1–7-för­lus­ten mot Tyskland på Mi­neirão i Be­lo Ho­ri­zon­te VM 2014. Ord som för­ned­ring är för fut­ti­ga. Folk måd­de il­la i tv-sof­for över he­la värl­den. För det här kän­des ba­ra led­samt, sorg­ligt, ofatt­bart. Bra­si­li­en var där och då ut­plå­nad som fot­bollsna­tion.

”Det här var lju­det som upp­står när ett lag som spe­lat med 200 mil­jo­ner män­ni­skor i ryg­gen plöts­ligt spe­lar med 200 mil­jo­ner män­ni­skor på ax­lar­na. Rygg­ra­der som kra­sar”, skrev Sport­bla­dets krö­ni­kör Si­mon Bank om den bra­si­li­ans­ka ka­ta­stro­fen.

FÖR­NED­RING ETT FÖR FUTTIGT ORD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.