VÄRLDS­MÄS­TAR­NA!

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Ota­li­ga hop­pa­des för­stås på Bra­si­li­en. Vis­sa tyck­te att Lio­nel Mes­si för­tjä­na­de en per­son­lig tri­umf. Men många kän­de nog att det var den här tys­ka ge­ne­ra­tio­nens tur att vin­na nå­got stort. Basti­an Schweins­te­i­ger, Mi­roslav Klo­se, Per Mer­te­sac­ker och Philipp Lahm av det äld­re gar­det som ha­de va­rit rygg­ra­den i det tys­ka lands­la­get he­la vägen från lands­la­gets vänd­punkt 2006 och fram­åt, och som fort­fa­ran­de stod för av­gö­ran­de in­sat­ser under 2014. Mel­lan­skik­tet med Mesut Özil, Sa­mi Khe­di­ra, Ma­nu­el Neu­er, Tho­mas Mül­ler, Jérô­me Bo­a­teng, Mats Hum­mels och To­ni Kroos – som al­la pre­ste­rat på hög ni­vå under ett par mäs­ter­skap – nåd­de sam­ti­digt si­na kar­riä­rers toppre­sta­tio­ner.

Ef­ter bron­set 2006, silv­ret i EM 2008, bron­set i VM 2010, se­mi­final­för­lus­ten mot Ita­li­en i EM 2012 var det lo­giskt att ett helgju­tet Tyskland gick he­la vägen 2014 och knep lan­dets to­talt fjär­de Vm-guld. Det var ock­så förs­ta gång­en ett eu­ro­pe­iskt lands­lag vann en tur­ne­ring som spe­la­des i Nor­del­ler Sy­da­me­ri­ka.

Fi­na­len mot Ar­gen­ti­na var mål­fat­tig men in­te trå­kig. Det var hårt, tufft, in­ten­sivt och noll ge­ne­ro­si­tet mel­lan två gi­gan­ter i en helt jämn tve­kamp. Till slut ha­de tys­kar­na – som för­ut va­rit fu­la vin­na­re och det se­nas­te de­cen­ni­et en vac­ker för­lo­ra­re – bli­vit ett gäng vack­ra vin­na­re. Tyskland väck­te va­re sig av­und­sju­ka el­ler av­sky: ba­ra be­und­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.