PER BOH­MAN: KVINTETT TYS­KAR I MIN DRÖ­MEL­VA

ARJEN THO­MAS MA­NU­EL LIO­NEL

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n El­van är för­stås in­te este­tiskt full­än­dad när cen­tra­le käm­pen Ja­vi­er Ma­sche­ra­no trycks in som hö­ger­back, men ar­gen­ti­na­ren för­tjä­na­de sin plats. Förs­ta in­tryc­ket: klar tysk do­mi­nans. In­te i förs­ta hand för att nämnda spe­la­re ha­de glänst in­di­vi­du­ellt, ut­an för att kvin­tet­ten va­rit de bäs­ta spe­lar­na i tur­ne­ring­ens klart star­kas­te lag. I övrigt: Lio­nel Mes­si höll Ar­gen­ti­nas of­fen­siv fly­tan­de näs­tan helt på egen hand, Arjen Rob­ben var minst li­ka bra som fy­ra år ti­di­ga­re och Ney­mar, ja, han bar ett helt lands för­hopp­ning­ar på si­na spä­da ax­lar. När res­ten av la­get be­fann sig i ett slags ex­tas som allt för of­ta ris­ke­ra­de att slå över i sjuk­lig ängs­lig­het höll fix­stjär­nan for­tet. I ett av Vm-histo­ri­ens mest pres­sa­de ögon­blick – straffav­gö­ran­det mel­lan Bra­si­li­en och Chi­le under åt­ton­de­len – dan­sa­de Ney­mar fram med lät­ta steg, lu­ra­de mål­vak­ten Claudio Bra­vo och pla­ce­ra­de in den av­gö­ran­de straf­fen som tog lan­det vi­da­re. Det var lag­kam­ra­ter­na som du­ka­de under, in­te Ney­mar.

Till sist då, tur­ne­ring­ens skyttekung: Ja­mes Rodrí­gu­ez. Colom­bi­a­nen skic­ka­de in fem mål och nys­ta­de upp för­sva­ren med en väns­ter­fot som var mjukt töj­bar i dribb­lings­rai­der­na och järn­hårt be­slut­sam i lång­skot­ten.

SÅ GICK DET FÖR SVE­RI­GE lands­lag gick som tå­get i kva­let, in­te minst stärk­ta av upp­hämt­ning­en från 0–4 till 4–4 i Ber­lin. I slutän­dan var Tyskland dock all­de­les för över­läg­set och grupptvå­an Sve­ri­ge fick gö­ra upp med Por­tu­gal om en slut­spels­plats. Ef­ter 0–1 i Lis­sa­bon sköt Blå­gults Vm-dröm­mar i sank med ett hat­t­rick i en 2–3-för­lust på Fri­ends Are­na.

Erik Ham­réns KVARTS­FI­NA­LER SE­MI­FI­NA­LER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.