VÄRLDS­MÄS­TAR­NA!

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n De re­ge­ran­de Eu­ro­pa­mäs­tar­na Spa­ni­en blev det åt­ton­de lan­det att vin­na VM, men det var in­te ge­nom nå­gon sprud­lan­de of­fen­siv. För­lus­ten mot Schweiz (0–1) i pre­miä­ren tog hårt, och spe­let an­pas­sa­des sen mer ef­ter att in­te släp­pa in mål. Bol­l­in­ne­ha­vet var stort och pass­nings­spe­let var vac­kert, men den of­fen­si­va styr­kan fanns in­te där som ti­di­ga­re. Fy­ra gång­er 1–0-seg­rar i åt­ton­de­lar­na och fram­åt (Por­tu­gal, Pa­ra­gu­ay, Tyskland, Hol­land) gav till slut Vm­ti­teln, där Andrés Ini­es­ta sköt in fi­na­lens en­da mål på vol­ley, en­dast fy­ra mi­nu­ter fö­re för­läng­ning­ens slut. Span­jo­rer­na släppte ba­ra in två mål på he­la tur­ne­ring­en och blev först i histo­ri­en att in­te släp­pa in ett en­da mål i knock­out­fa­sen. Men de­ras mål­tor­ka var sy­no­nym med he­la tur­ne­ring­en, där det gjor­des re­kord­få mål.

Fi­na­len blev en oer­hört tuff och ful histo­ria där eng­els­ka do­ma­ren Ho­ward Webb fick de­la ut 14 gu­la kort, varav två till hol­län­da­ren John Hei­tinga. Ing­en ha­de pro­te­ste­rat om även Ni­gel De Jong ha­de åkt ut för sin ka­ra­te­spark i brös­tet på Xa­bi Alon­so.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.