VÄRLDS­MÄS­TAR­NA!

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Tra­ge­di­er och mot­gång­ar kan bry­ta vän­skaps­band och smu­la sön­der la­gan­da. Men det kan ock­så bi­dra till sam­hö­rig­het.

Det vi­sa­de in­te minst Ita­li­ens fram­gång­ar under VM 2006. Cal­ci­o­po­li – match­fix­nings­skan­da­len i Se­rie A – ha­de bri­se­rat en må­nad fö­re mäs­ter­ska­pet, av­slö­jat den om­fat­tan­de kor­rup­tio­nen in­om den ita­li­ens­ka fot­bol­len och sol­kat ner ett gäng stor­klub­bar i all­män­het och Ju­ven­tus i syn­ner­het.

Mitt i stor­mens öga för­sök­te det ita­li­ens­ka lands­la­get allt­så för­be­re­da sig in­för VM.

Trots att ma­jo­ri­te­ten av spe­lar­na re­pre­sen­te­ra­de klub­bar som ris­ke­ra­de tvångs­ned­flytt­ning fann grup­pen den nöd­vän­di­ga styr­kan att ta sig vi­da­re från grupp­spe­let.

Ef­ter den gast­kra­man­de åt­ton­de­len mot Austra­li­en kom näs­ta dråpslag. För­re stor­spe­la­ren Gi­an­luca Pessot­to, för­mod­li­gen på­ver­kad av tur­bu­len­sen kring Cal­ci­o­po­li, kas­ta­de sig ut från ett föns­ter på tred­je vå­ning­en i ett själv­mords­för­sök.

Än­nu en gång sam­la­de sig la­get och slog ut Ukrai­na med 3–0 i kvarts­fi­na­len. Can­na­va­ro och mål­skyt­ten Zam­brot­ta vi­sa­de ef­ter mat­chen upp en ban­de­roll med or­den: ”Pessot­ti­no – vi är med dig”. Av ba­ra far­ten av­fär­da­des där­ef­ter Tyskland i se­min och se­der­me­ra Frank­ri­ke i fi­na­len.

– Jag ha­de en fan­tas­tisk grupp spe­la­re. Och på nå­got plan såg Cal­ci­o­po­li-skan­da­len till att öka en­he­ten i la­get, har för­bunds­kap­te­nen Mar­ce­lo Lip­pi be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.