PER BOH­MAN: ZI­DA­NE STYR­DE LIKT EN HALVGUD

GI­AN­LUCA LU­KAS ANDREA MI­ROSLAV PATRICK FRANCK

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Gi­an­lu­i­gi Buf­fon är in­te så ge­ne­ral­gi­ven som man kanske kun­de tro. Ba­kom ho­nom no­sar Jens Leh­mann som med sitt vin­narpsy­ke stod för en fan­tas­tisk tur­ne­ring. Mar­co Ma­te­raz­zi var mäs­ter­ska­pets mest om­ta­la­de spe­la­re, men Fa­bio Can­na­va­ro över­läg­set bäst och bil­dar mitt­backspar med Lilian Thu­ram. På kan­ter­na spe­lar Lahm och Zam­brot­ta som var do­mi­nan­ta of­fen­sivt ut­an att för­sa­ka de de­fen­si­va upp­gif­ter­na. Patrick Vi­ei­ra och Andrea Pir­lo är ett per­fekt av­vägt sit­tan­de mitt­fält.

Lu­kas Po­dol­ski val­des till tur­ne­ring­ens bäs­ta unga spe­la­re och ha­de en sky­hög högsta­ni­vå. Till­sam­mans med Basti­an Schweins­te­i­ger sym­bo­li­se­ra­de han det nya, om­tyck­ta Tyskland. Franck Ri­béry fick sitt sto­ra ge­nom­brott på in­ter­na­tio­nell ni­vå och mel­lan de bå­da ytt­rar­na hit­tar vi VM:S hu­vud­per­son. Zi­nedi­ne Zi­da­nes ele­gan­ta do­mi­nans under slut­spe­let var drab­ban­de. In­sat­sen mot Bra­si­li­en – där det kän­des som att Zi­da­ne likt en halvgud styr­de och ställ­de från en pla­tå över al­la and­ra på pla­nen – i kvarts­fi­na­len var he­la tur­ne­ring­ens star­kas­te in­sats. Mi­roslav Klo­se knep för­stås an­falls­plat­sen som skyttekung.

fli­na­de

bäs­te fot­bolls­spe­la­re, slog ige­nom med bul­ler och brak på den sto­ra sce­nen och låg bland an­nat ba­kom se­gern mot Eng­land i kvarts­fi­na­len.

An­nars bör­ja­de VM i moll för bras­sar­na, på grund av en en tred­je of­fen­siv stor­stjär­na. Bil­der­na på Ri­val­do när han fal­ler ihop och hål­ler sig för an­sik­tet ef­ter att Tur­ki­ets Ha­kan Ün­sal sla­git bol­len på hans ben ve­va­des i tv-ru­tor­na värl­den över, och bras­sar­nas good­will-kon­to fick sig en re­jäl törn. Men i läng­den gick det in­te att stå emot de­ras fot­bolls­go­dis. Mitt­bac­ken Lu­ci­os lång­dribb­ling­ar över he­la pla­nen blev lik­som hel­hets­bil­den över ett lag som de­fi­ni­tivt an­såg att ”an­fall var bäs­ta för­svar”. Med en Ro­nal­do i stor­form gick det in­te att stop­pa dem. Det blev ud­da­måls­seg­rar mot Eng­land (2–1, kvarts­fi­nal) och Turkiet (se­mi­fi­nal), men i är­lig­het­he­tens namn var ing­et land nä­ra att slå dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.