2006 TYSKLAND 9 ju­ni–9 ju­li

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

SÅ GICK DET FÖR SVE­RI­GE Var­för brå­ka­de al­la egent­li­gen? Re­kord­tju­rig stäm­ning mel­lan pres­sen och lands­la­get där bå­da si­dor bor­de ranna­kat sig själ­va. Ic­ke­har­mo­niskt i trup­pen där le­dan­de skikt knappt ver­ka­de tå­la varand­ra ut­an­för fot­bol­len. Bort­skäm­da sup­port­rar som in­te nöj­de sig med att ”ba­ra” ta sig vi­da­re från grupp­spe­let.

På pla­nen var det är­ligt ta­lat rätt torf­tigt, även om

helt rik­tigt och till ing­ens gläd­je kun­de slå fast att vi ska­pa­de en mas­sa chan­ser i 0–0mat­chen mot lil­le­putt­na­tio­nen Trini­dad och To­ba­go.

Mest glad­des vi (li­te för myc­ket?) över att den för­lust­fria svi­ten mot Eng­land hölls vid liv ef­ter att och Hen­rik for­ce­rat in 2–2. Så här i ef­ter­hand känns det li­te väl präg­lat av... lil­le­brors­kom­plex?

Krys­set räck­te ju ”ba­ra” till en andra­plats i grup­pen och en åt­ton­dels­fi­nal mot ett över­läg­set Tyskland.

Do­ma­ren brett när han vi­sa­de ut

– och fick en mas­sa skit – men då var käns­lan att vi mest vil­le ha nå­gon att ta ut ils­kan på.

Dock ett pas­san­de slut på ett mäs­ter­skap som knap­past präg­la­des av gläd­je.

GRUPP A Lars La­ger­bäck Lucic Olof Mell­berg Larsson GRUPP B GRUPP C

KVARTS­FI­NA­LER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.