BRAS­SAR­NAS RE­VANSCH

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Fy­ra år ti­di­ga­re ha­de allt hand­lat om hans kol­laps, myste­ri­et kring vad som hän­de på ho­tell­rum­met på mor­go­nen in­för fi­na­len mot Frank­ri­ke. I fi­na­len mot Tyskland tys­ta­de Ro­nal­do al­la de frå­gor­na ge­nom att gö­ra bå­da må­len, vil­ket i sig ba­ra var en fort­sätt­ning på hans ma­gis­ka tur­ne­ring. Åt­ta mål och skyt­te­li­ga­se­ger för den ifrå­ga­sat­te bras­sen, som ock­så fick god hjälp av Ro­nal­din­ho, 22. Han, som se­na­re skul­le bli värl­dens Tur­ne­ring­en hann in­te ens av­slu­tas in­nan Sepp Blat­ter be­stäm­de att VM ald­rig nå­gon­sin igen skul­le få ar­ran­ge­ras av två län­der (en re­gel som nu är änd­rad igen), bil­jett­för­sälj­ning­en gick trögt och ett gäng mat­cher spe­la­des in­för halv­tom­ma läk­ta­re. Även om fot­bolls­fe­bern var sky­hög i fram­för allt Syd­ko­rea så lyc­ka­des län­der­na in­te loc­ka i när­he­ten av så många ut­länds­ka sup­port­rar som man hop­pats på.

Fot­bolls­mäs­sigt var fram­för allt grupp­spe­let en skön­hets­upp­le­vel­se, med of­fen­sivt spel och mäng­der av mål. Ty­värr för­änd­ra­des det till slut­spe­let, där till­knäppt fotboll led­de till att fem mat­cher fick av­gö­ras i för­läng­ning el­ler på straf­far. Först fram­åt se­mi­fi­na­ler­na lev­de det upp igen, och Bra­si­li­ens mäs­tar­fot­boll blev till slut av­gö­ran­de. Det kun­de in­te ens Tysklands mål­vakt Oli­ver Kahn gö­ra nå­got åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.