VÄRLDS­MÄS­TAR­NA!

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n ”Black-blanc-be­ur”

De franska sup­port­rar­na skan­de­ra­de sitt lands­lags po­pu­lä­ra smek­namn under mat­cher­na. Svart, vit och be­ur (nord­af­ri­kan) var en sam­man­fatt­ning av det mång­kul­tu­rel­la franska lands­la­get som re­pre­sen­te­ra­de värd­na­tio­nen 1998.

Den hö­gerex­tre­me po­li­ti­kern Je­an-ma­rie Le Pen ha­de in­för tur­ne­ring­en gjort ett stort num­mer av de oli­ka franska spe­lar­nas vitt skil­da ur­sprung.

– Han sa att han in­te kän­de igen lands­la­get då det var för många svar­ta spe­la­re. Han at­tac­ke­ra­de dem och sa att de in­te kun­de den franska na­tio­nalsång­en, har Em­ma­nu­el Pe­tit be­rät­tat.

Le Pen fick äta upp si­na ord. För förs­ta gång­en i Vm-histo­ri­en blev Frank­ri­ke mäs­ta­re ef­ter att Zi­nedi­ne Zi­da­ne – med al­ge­ris­ka för­äld­rar – av­gjort fi­na­len. Det franska fol­ket för­äls­ka­de sig i la­get och Zi­da­ne lyf­tes på ful­las­te all­var fram som en pre­si­dent­kan­di­dat.

Och Zi­da­ne minns fort­fa­ran­de Le Pens ord. 19 år ef­ter Vm-gul­det upp­ma­na­de han i fjol folk att in­te rös­ta på Ma­ri­ne Le Pen, Je­an-ma­ri­es dot­ter, i va­let.

– Vi mås­te gö­ra allt vi kan för att und­vi­ka dem, sa Zi­da­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.