FINALGÅTAN AL­LA HA­DE EN TE­O­RI OM

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Mor­det på John F Ken­ne­dy, mån­land­ning­en och... Ro­nal­dos in­sats i Vm-fi­na­len 1998. Tre världs­hän­del­ser som kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­ker satt klor­na i. För ef­ter att Ro­nal­do, tur­ne­ring­ens ditin­tills över­lägs­ne spe­la­re, un­der­pre­ste­ra­de så grovt i fi­na­len mot Frank­ri­ke lät in­te spe­ku­la­tio­ner­na vän­ta på sig. Ha­de Ro­nal­do drab­bats av ett epi­lep­si­an­fall på grund av för myc­ket tv-spel? Tving­a­de stor­spon­sorn Ni­ke Bra­si­li­en att spe­la Ro­nal­do, som lag­kam­ra­ten Ed­mun­do häv­dat? Fick han ett ner­vöst sam­man­brott?

I en do­ku­men­tär från fot­bolls­ma­ga­si­net FourFour­two kom Ro­nal­do med en egen förklaring:

– Jag be­stäm­de mig för att vi­la ef­ter lun­chen och det sista jag minns är att jag la­de mig i säng­en. Jag fick ett kram­pan­fall. Dok­torn och al­la spe­la­re var sam­la­de runt mig. Ing­en be­rät­ta­de vad som hän­de.

Ro­nal­do fick ve­ta att han in­te skul­le kun­na del­ta i fi­na­len.

– Men sen vi­sa­de al­la me­di­cins­ka un­der­sök­ning­ar att allt var nor­malt med mig. Som om ing­et ha­de hänt.

An­fal­la­ren över­ty­ga­de för­bunds­kap­te­nen om att han måd­de bra och att han vil­le spe­la.

– Jag gav ho­nom in­te nå­got al­ter­na­tiv. Han ha­de ing­et val och ac­cep­te­ra­de mitt be­slut. Så jag spe­la­de och kanske på­ver­ka­de det he­la la­get. För mitt kram­pan­fall var obe­hag­ligt. Men jag ha­de en plikt till mitt land och vil­le in­te mis­sa fi­na­len. Det hand­la­de om stolt­het och även om det in­te var min bäs­ta in­sats i kar­riä­ren så vil­le jag spe­la min roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.