PUBLIKFEST I ETT VM VI ALD­RIG GLÖM­MER

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n VM 1994 är för­stås ihåg­kom­met för Sve­ri­ges fan­tas­tis­ka in­sats, Bro­lin, Dah­lin, Kennet och de and­ra ska­pa­de ett som­ma­rä­ven­tyr som svens­kar­na sent, el­ler för­mod­li­gen ald­rig, ska glöm­ma.

Men där­med är det ock­så lätt att glöm­ma en hel del and­ra hän­del­ser kring den­na tur­ne­ring. Som att Fi­fa för­bju­dit mål­vak­ter­na att ploc­ka upp bak­åt­pass­ning­ar med hän­der­na. Och att en se­ger i grupp­spe­let gav tre po­äng. Och för­sva­ra­re som tyck­te det var kul att spar­ka ner an­fal­la­re i fri­lä­ge fick från och med VM 1994 sy­na det rö­da kor­tet. Des­sa re­gel­änd­ring­ar gav en otro­ligt of­fen­siv fotboll, med mäng­der av mål. Det till­sam­mans med det fan­tas­tis­ka in­tres­set från den ame­ri­kans­ka publi­ken (nytt pu­blik­re­kord!) gjor­de att man som svensk lätt kun­de släp­pa att mat­cher­na spe­la­des mitt i nat­ten svensk tid.

Sto­ra nationer som Eng­land, Frank­ri­ke, Por­tu­gal och Dan­mark miss­lyc­kats med att kva­la in, me­dan Ita­li­en och Ar­gen­ti­na tragg­la­de sig vi­da­re ge­nom tred­je­plat­ser i grupp­spe­let. Bland grupp­seg­rar­na åter­fanns i stäl­let län­der som Ni­ge­ria, Mex­i­ko, Ru­mä­ni­en och Sau­dia­ra­bi­en! Ett ål­der­sti­get Tyskland lyc­ka­des ta sig till kvarts­fi­nal främst tack va­re en bril­jant Jürgen Klinsmann och var fi­nal­la­get Ita­li­en ha­de ham­nat ut­an Roberto Bag­gio… ja, in­te i fi­nal i al­la fall.

Den störs­ta besvi­kel­sen, och på­föl­jan­de tra­ge­din, kom dock från Colom­bia. En av för­hands­fa­vo­ri­ter­na slu­ta­des sist i grupp A, ef­ter Ru­mä­ni­en, Schweiz och USA, och vid hem­koms­ten mör­da­des för­sva­ra­ren Andrés Escobar. Hans brott, ett själv­mål mot USA. Hum­ber­to Castro Mu­noz, liv­vakt för en knarkkar­tell som miss­tänks ha för­lo­rat peng­ar på mat­chen, döm­des för mor­det till 43 års fäng­el­se, men släpp­tes fri re­dan ef­ter el­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.