MA­RA­DO­NAS FAR­VÄL BLEV SMUT­SIG SOR­TI

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na var kung­en av VM i Ita­li­en 1990, men ef­ter det ha­de myc­ket gått ut­för för ho­nom. In­för VM var han klubb­lös, ha­de fällts för bruk av ko­ka­in och främst upp­märk­sam­mad för att ha skju­tit med luft­ge­vär mot jour­na­lis­ter som när­ma­de sig hans tomt­gräns. Men la­gom till VM hit­ta­de han su­per­for­men och mot Gre­kland (4–0) och Ni­ge­ria (2–1) såg han ut som i fornsto­ra da­gar. Det var ett mi­ra­kel som såg ut att va­ra för bra för att va­ra sant. Och det var det ock­så. Ef­ter Ni­ge­ria-mat­chen togs han ut till dop­nings­kon­troll och testet vi­sa­de spår av efed­rin. Ma­ra­do­na häv­da­de att han fått en dryck av sin per­son­li­ge trä­na­re för att gå ner i vikt, och be­skyll­de sen bå­de Fi­fa och res­ten av värl­den för att lig­ga ba­kom en kom­plott mot ho­nom. Han stäng­des av för res­ten av VM, vil­ket ock­så blev slu­tet på den in­ter­na­tio­nel­la kar­riä­ren för värl­dens kanske bäs­te spe­la­re ge­nom ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.