HEN­RIK LUND­GREN: FI­FAS MISS­TAG GÖR VI IN­TE OM

TOMAS THO­MAS ROBERTO

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n När Fi­fa tog ut sin drö­mel­va ef­ter VM pla­ce­ra­de de spel­le­vin­ken Tho­mas Ra­vel­li på bän­ken. Som förstamål­vakt val­de de i stäl­let ut bel­ga­ren Michel Preud’hom­me, som släppte in fy­ra mål på li­ka många mat­cher. Det miss­ta­get gör Sport­bla­det för­stås in­te om, ut­an släng­er ock­så in Tomas Bro­lin i star­tel­van. Bra­si­li­en bi­står med bå­de of­fen­siv bril­jans och de­fen­siv hård­het (vem vå­gar mö­ta Dunga i en mörk gränd, lik­som…). Ita­li­en lev­de på sin de­fen­siv tur­ne­ring­en ige­nom, plus för­stås Roberto Bag­gio, och där­för får bå­de Mal­di­ni och Co­stacur­ta ta plats i back­lin­jen. Ghe­org­he Ha­gi var bril­jant på det ru­mänska mitt­fäl­tet, me­dan en ung Marc Over­mars fick ett fint ge­nom­brott i det hol­länds­ka lands­la­get.

Att Bul­ga­ri­ens Hristo Stoitjkov, de­lad skyttekung med si­na sex mål, ba­ra får plats på bän­ken hål­ler han sä­ker­li­gen in­te med om.

Men å and­ra si­dan får den and­re skyt­te­kung­en Oleg Sa­len­ko in­te plats alls. Rys­sens fem mål mot Ka­me­run var för­stås im­po­ne­ran­de, men än mer upp­se­en­de­väc­kan­de är kanske att de sex mål han to­talt gjor­de i tur­ne­ring­en ock­så var de en­da må­len han nå­gon­sin gjor­de för det rys­ka lands­la­get.

SÅ GICK DET FÖR SVE­RI­GE Ef­ter att ha kom­mit tvåa ba­kom Bra­si­li­en i grup­pen stä­da­des Sau­dia­ra­bi­en av i åt­ton­del. Följ­des upp av en klas­sisk straff­lägg­ning mot Ru­mä­ni­en i kvar­ten där Ra­vel­li blev stor hjälte. Bra­si­li­en för svårt i se­mi (0–1), se­dan gick man ut och kör­de över Bul­ga­ri­en med 4–0 och knep ett historiskt brons.

KVARTS­FI­NA­LER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.