KA­ME­RUN VI­SAR ATT GAM­MAL ÄR ÄLDST

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Trots att de del­ta­git i VM re­dan 1982, med hyf­sa­de re­sul­tat, kän­de Ka­me­runs spe­la­re att för­do­mar­na hag­la­de kring af­ri­kans­ka spe­la­re in­för VM 1990.

– Vi ha­tar när eu­ro­pe­is­ka re­port­rar frå­gar oss om vi äter apor och om vi har häx­dok­to­rer, sa duk­ti­ge mitt­fäl­ta­ren Francois Omam-biy­ik.

Det var han som choc­kar­tat av­gjor­de mot de re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na Ar­gen­ti­na i la­gets öpp­nings­match i Ita­li­en. Ka­me­run spe­la­de stund­tals fult, men fram­för allt väg­vin­nan­de och led­des av sin spe­ci­el­le mål­skytt Ro­ger Mil­la. 38-åring­en som från bän­ken hop­pa­de in och stod för stän­digt av­gö­ran­de in­sat­ser med en kvick­tänkt be­sluts­för­må­ga och fin av­sluts­fot. Trup­pens ål­der­man ha­de egent­li­gen slu­tat spe­la på högs­ta ni­vå, men lan­dets pre­si­dent kräv­de att Mil­la skul­le få åka till mäs­ter­ska­pet.

Ka­me­run ha­de Eng­land på re­pen i kvarts­fi­na­len – ef­ter yt­ter­li­ga­re ett starkt inhopp från Mil­la – men åk­te ut ef­ter för­läng­ning. Li­ka bra, sä­ger ve­te­ra­nen i ef­ter­hand, som me­nar att Vm-hy­ste­rin ha­de hun­nit nå far­li­ga nivåer på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten. – Om vi ha­de sla­git Eng­land skul­le Afri­ka ha ex­plo­de­rat. Ex-plo-de-rat. Folk skul­le ha dött. Gud vet vad han gör, så jag tac­kar ho­nom för att vi stop­pa­des i kvarts­fi­na­len, be­rät­tar Mil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.