DET­TA BÖR DU KOLLA PÅ IN­NAN DU KÖPER:

Även om bi­lar­na från bör­jan var ald­rig så håll­ba­ra har de nu någ­ra år på nac­ken. De älds­ta är över 60 år och de ny­as­te 48 år gam­la. Det finns de­fi­ni­tivt en del att va­ra upp­märk­sam på om man ska kö­pa en sån bil.

Volvo Klassiker - - Köpguide Volvo Amazon -

MO­TOR:

Oav­sett om bilen har B16, B18 el­ler B20 är des­sa i grun­den väl­digt so­li­da. Sli­ten ka­max­el är dock van­ligt. Ol­jeläc­kage bå­de fram och bak i mo­torn är ock­så mer van­ligt än ovan­ligt.

I bi­lar med Stom­berg-för­ga­sa­re är det van­ligt att spjäl­let bli­vit slakt. På sport­mo­del­ler­na med två för­ga­sa­re är des­sa of­ta osyn­kro­ni­se­ra­de. Det be­ty­der att bilen inte går som den ska.

Kon­trol­le­ra även gum­mi­upp­häng­ning­ar­na/fäs­te­na på mo­torn och väx­ellå­dan. Des­sa har en ten­dens att loss­na.

VÄX­ELLÅ­DA OCH KÖRNING:

Ama­zo­nen har hyd­rau­lisk kopp­ling så fel på bå­de hu­vud­cy­lin­der och slav­cy­lin­der fö­re­kom­mer. Ama­zo­nen har till skill­nad från de fles­ta and­ra bi­lar med hyd­rau­lisk kopp­ling möj­lig­het att ju­ste­ra den. Men om kopp­ling­en tar långt ner är det än­då ett re­la­tivt sä­kert tec­ken på att ett kopp­lings­byte tro­li­gen är nä­ra fö­re­stå­en­de.

Lå­ter det när du tryc­ker ner kopp­ling­en? Men ing­et ljud när du släp­per den? I så fall är ut­lö­sa­ren sli­ten och mås­te by­tas ut.

Om det gniss­lar i väx­ellå­dan el­ler är svårt att få i en väx­el är det för­mod­li­gen fel på väx­ellå­dan som där­för mås­te öpp­nas upp. Sam­ma sak gäl­ler om bilen hop­par ur väx­eln. Det­ta kan be­ro på över­dri­ven axi­ell fri­gö­ring på ku­bax­eln i väx­ellå­dan. På bi­lar med en elekt­risk över­väx­el bör det­ta kon­trol­le­ras nog­grant. Sy­s­te­met är inte fel­fritt och det är of­ta bå­de kom­pli­ce­rat och dyrt att fixa om du inte är en duk­tig me­ka­ni­ker.

Vib­ra­tio­ner el­ler ”klick­ljud” vid start ty­der på att mel­la­nax­eln är sli­ten. In­fäst­ning­en av den­na bör ock­så kon­trol­le­ras.

BROMSAR:

Fram till augusti 1964 ha­de Volvo Amazon trum­brom­sar på al­la hjul. Des­sa krä­ver en mer fre­kvent kon­troll än for­don med skiv­brom­sar fram. Kon­trol­le­ra att bilen

inte drar åt si­dan vid broms­ning. Kon­trol­le­ra även hu­vud­cy­lin­dern för läc­kage och att bromspe­da­len inte häng­er vid kon­stant tryck. Kon­trol­le­ra även att inte broms­rö­ren rostat.

KA­ROS­SEN:

Ba­ra så vi har sagt det: Volvo Amazon ros­tar bå­de myc­ket och över­allt. Så det är bra att ta en ex­tra check. Gol­vet i ba­ga­get, plat­tan mel­lan fram- och bak­hjul, hjul­hu­sen, ned­re kan­ter, golv, ax­lar och skär­mar är al­la kän­da för att ros­ta och är gans­ka lätt att kolla. Kon­trol­le­ra även tvär­stång­en som sit­ter un­ge­fär på fram­si­dan av fram­sä­tet, för­läng­ning­en av A-stol­par­na bakom skär­mar­na, mel­lan­rum­met mel­lan skil­je­väg­gen i mo­tor­rum­met och de bak­re arm­stö­den som ock­så är ut­sat­ta, men som är li­te svå­ra­re att kolla.

AN­NAT:

Fram- och bak­fjäd­ring och sus­pen­sion ska kon- trol­le­ras. Slit­na ku­lor, fo­gar och buss­ning­ar mås­te ses över. Kon­trol­le­ra även att styr­väx­eln inte glap­par. Allt det­ta mins­kar kör­upp­le­vel­sen.

RESERVDELAR:

Det är lätt att hit­ta reservdelar. Många ny­pro­du­ce­ras och gör Amazon n till en bil man lätt re­stau­re­rar el­ler fix­ar. Dess­utom finns nns många Amazon-äga­re som har re­serv­dels­bi­lar och inte minst finns det en upp­sjö av be­gag­na­de de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.