Köpguide: Volvo Amazon

Här är vå­ra bäs­ta råd in­nan du för­verk­li­gar din dröm. .

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VOLVO AMAZON pro­du­ce­ra­des i hela 14 år, från 1956 till 1970. Det är en ovan­ligt lång pro­duk­tions­tid för en bil­mo­dell.

Amazon-historien var ock­så en slags re­sa, som på sätt och vis gick åt två håll för den po­pu­lä­ra och äls­ka­de mo­del­len. Om du stäl­ler den förs­ta och sista års­mo­del­len bred­vid varand­ra ser de snar­li­ka ut. Men fak­tum är att myc­ket få de­lar är li­ka­da­na. Allt från stöt­fång­a­re, dörr­hand­tag, fäl­gar och in­red­ning änd­ra­des un­der vä­gen.

När den kom var det en myc­ket ele­gant och rikt ut­smyc­kad bil. När den togs ur pro­duk­tion ha­de Ama­zo­nen bli­vit en myc­ket bätt­re men mer mi­ni­ma­lis­tisk och inte minst mer an­vän­dar­vän­lig bil.

Två­fär­gad lack blev en­fär­gad, vi­ta si­dor för­svann, det­sam­ma med vis­sa lis­ter. Den kro­ma­de gril­len, de hel­rö­da bak­lju­sen och det två­de­la­de hand­ta­get blev till ett.

Å and­ra si­dan blev den inte allt­för star­ka B16-mo­torn till en stör­re B18, och så små­ning­om en B20. Trum­brom­sar­na blev skiv­brom­sar, den fick ser­vo och den tre­väx­la­de väx­ellå­dan blev fyr­väx­lad. Dy­na­mi­ken gick från lik­ström till väx­el­ström och nack­stöd kom på plats. Ba­ra för att näm­na någ­ra sa­ker.

VA­LET ÄR DITT!

Volvo var över hu­vud ta­get väl­digt bra på att för­val­ta och vi­da­re­ut­veck­la bilen. Det­ta var väl­digt vik­tigt för att hål­la liv i den. På grund av det­ta hölls för­sälj­ning­en up­pe ge­nom al­la des­sa år.

För dig som kanske vill kö­pa en gam­mal Amazon som en hob­by­bil är det ock­så en för­del. Det ger en unik mång­fald för en en­da bil­mo­dell. Om du sat­sar på förs­ta och sista års­mo­del­len får du fak­tiskt näs­tan två helt oli­ka bi­lar. Själv­klart med al­la va­ri­a­tio­ner­na mel­lan des­sa två yt­ter­lig­he­ter, som al­la är char­mi­ga på sitt eget sätt.

Dess­utom kan du väl­ja mel­lan två el­ler fy­ra dör­rar på många års­mo­del­ler, men inte al­la. Du kan ock­så få en prak­tisk herr­gårds­vagn, en tuff sportut­gå­va el­ler en sällsynt och än­nu tuf­fa­re Gt-ut­gå­va. Va­let är ditt!

Oav­sett vil­ken du väl­jer får du en bil med myc­ket själ och charm. Att sät­ta sig i en Amazon är som en re­sa till­ba­ka i ti­den. Den må­la­de in­stru­ment­brä­dan, den ho­ri­son­tel­la has­tig­hets­mä­ta­ren och den långa väx­elspa­ken … Det är li­te gam­mal­dags och hem­trev­ligt.

Det är li­te som att kom­ma in i mor­mors var­ma kök som du inte be­sökt på länge. Ett kök som luk­tar kok­kaf­fe, björkved och grön­så­pa.

DET ÄR KANSKE NU MAN BÖR KÖ­PA?

Det är lätt att tro att Amazon är en van­lig bil. Det kom­mer av att du för­mod­li­gen har sett dem un­der så många år. Men stan­na upp och tänk li­te. När såg du fak­tiskt en Amazon i tra­fi­ken sist?

Ja – el­ler hur. Det är ett tag se­dan? Det är de­fi­ni­tivt möj­ligt att få tag på en Amazon fortfarande. Även ut­an att pan­ta bå­de hus och egen­dom om du inte är ute ef­ter en av spe­ci­alut­gå­vor­na. Men det finns fär­re och fär­re att få tag i och det är kanske inte så kons­tigt. Det när­mar sig fak­tiskt 50 år se­dan den gick ur pro­duk­tion. Kanske är det lä­ge att kö­pa nu in­nan priserna sti­ger än­nu mer och ut­bu­det blir än­nu säm­re.

Volvo Amazon var en bil som till­ta­la­de många. Att bilen ha­de bra vär­me och kör­de fint i vin­ter­för­hål­lan­den var ba­ra någ­ra av ar­gu­men­ten för att kö­pa en. Den­na 1969-mo­dell har gjort den tuf­fa re­san upp i ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.