Ben­ny tyc­ker till: Volvo Amazon

Volvo Klassiker - - Innehåll -

AMAZON ÄR TILLSAMMANS med VW Bubb­la och Ford Mustang en av de bäs­ta bi­lar­na att re­stau­re­ra. De är lo­gis­ka och lätt­bygg­da. Bi­lar­na är lät­ta att skru­va på, men kom ihåg att du be­hö­ver ha or­dent­li­ga verk­tyg! Det bör­jar bli svårt att hit­ta helt orör­da och oskad­da ori­gi­nal­bi­lar. De fles­ta har bli­vit re­no­ve­ra­de, rost­svet­sa­de och för­fi­na­de, åt­minsto­ne en gång, kanske fler. Där­för är det väl­digt vik­tigt att kolla hur job­bet/job­ben bli­vit gjor­da, även om bilen ser bra ut på ytan.

Jag tän­ker ock­så att en bil i nå­gorlun­da ori­gi­nal­skick och så kom­plett som möj­ligt är smart. Tänk ock­så på att det all­tid, ut­an un­dan­tag, finns mer rost än vad det ver­kar vid förs­ta an­blic­ken. Dess­utom är rost­svets­ning inte ba­ra li­te ut­an myc­ket tidskrä­van­de. Det krä­ver myc­ket er­fa­ren­het om re­sul­ta­tet ska bli bra. Be­rät­tel­ser­na om bi­lar som skro­ta­des för att män­ni­skor ha­de ga­pat över för myc­ket och inte kla­rat av det och gav upp, är många … Se till att du inte blir en del av den sta­tisti­ken. Jag tyc­ker där­för att det är bätt­re att läg­ga li­te mer peng­ar på en bra bil än att spa­ra peng­ar på att kö­pa en bil­li­ga­re och säm­re så­dan. Även om det är lätt och bil­ligt att hit­ta reservdelar till Amazon kom­mer det än­då snabbt att bli dyrt. Kom ock­så ihåg att sa­ker tar tid – of­ta myc­ket mer än du tror.

Å and­ra si­dan, den da­gen du kom­mer kö­ran­des i en ny­re­no­ve­rad Amazon kom­mer det att kas­tas många av­und­sju­ka blic­kar på dig, du kom­mer få kom­pli­mang­er och för­mod­li­gen ock­så få hö­ra bra histo­ri­er från den gam­la go­da ti­den.

En Volvo Amazon är pre­cis som de fles­ta av dess äga­re. En po­pu­lär, trev­lig och ge­myt­lig bil, som är lätt att vän­ja sig vid.

”En Volvo Amazon är pre­cis som de fles­ta av dess äga­re. En po­pu­lär, trev­lig och ge­myt­lig bil, som är lätt att vän­ja sig vid.”

BEN­NY TYC­KER TILL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.