Volvo Tundra: bilen Volvo inte vågade gö­ra

Som du kan lä­sa i en an­nan del av den här tid­ning­en: Volvo ha­de på sin tid ett gans­ka nä­ra sam­ar­be­te med det ita­li­ens­ka de­sign­hu­set Ber­to­ne.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

DET ÄR ÄVEN de som har de­sig­nat den bilen du ser här. Kon­cept­bi­len Volvo Tundra.

VAD ÄR VOLVO TUNDRA?

Det är bilen som var tänkt att er­sät­ta 340/360 och allt­så även den bil som se­na­re kom att bli 440/460. En mind­re och bil­li­ga­re bil än bå­de 200- och 700-se­ri­en.

Tundra är en tre­dör­rars kon­cept­bil från 1979. Den byg­ger tek­niskt sett på Volvo 340 och var ut­rus­tad med en 1,4-liters ben­sin­mo­tor på 70 hk och bak­hjuls­drift.

VAD VAR DET SOM GJOR­DE DEN SPECIELL?

De­sig­nen är myc­ket ty­pisk Ber­to­ne från 70-ta­let med fyr­kan­ti­ga hjul­hus och ”fly­tan­de” tak. Du kan ock­så se fle­ra de­sig­ne­le­ment från den ny­a­re Lam­borg­hi­ni Countach här. Helt ut­an jäm­fö­rel­se för­res­ten …

”IN­TE­RI­Ö­REN OCH INTE MINST IN­STRU­MENT­BRÄ­DAN, VAR ULT­RA­MO­DERN FÖR SIN TID.”

”GULD ÖVER­ALLT! UT­VÄN­DIGT, IN­U­TI, PÅ FÄL­GAR OCH PÅ FO­TO­MO­DEL­LEN.”

Guld över allt! Ut­vän­digt, in­u­ti, på fäl­gar och på fo­to­mo­del­len. In­te­ri­ö­ren – och inte minst in­stru­ment­brä­dan – var ult­ra­mo­dern för sin tid. Pop-uplyk­tor är en an­nan mo­de­grej från sam­ma tid.

BORDE DEN HA TILL­VER­KATS?

De­fi­ni­tivt, men Volvo vil­le inte. Den var för modern och stäm­de inte över­ens med Volvos tra­di­tio­ner och arv. Så de vågade, el­ler vil­le, inte. Men det här är helt klart en bil som skul­le ha kun­nat få ut Volvo från det ”ro­bus­ta och trå­ki­ga stal­let”. Om de ha­de ta­git chan­sen vet ing­en var Volvo va­rit idag.

VAD HÄNDE?

När Volvo inte vil­le tog Ber­to­ne skiss­bloc­ket un­der ar­men och gick till Ci­troën. De ha­de gjort någ­ra de­sign­chans­ning­ar in­nan och de gjor­de det igen. Det här är bilen som så små­ning­om blev Ci­troën BX, en bil som ha­de stor fram­gång. Den sål­de i 2,3 mil­jo­ner ex­em­plar. Ba­ra Volvos 200-se­ri­en har sålt bätt­re.

Om Volvo ha­de ta­git en chans med Tundra-kon­cep­tet vet ing­en var de ha­de va­rit idag. Den här bilen ha­de för­mod­li­gen änd­rat va­ru­mär­kets image dras­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.